HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

57. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 57 / 2005 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU „STRADA BRADULUI FN” din municipiul Miercurea - Ciuc, proiect nr.250/2005 ,elaborat de S.C.WELTIM S.R.L. cu scopul cons

Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din  27 aprilie 2005;

Având în vedere proiectul nr. 250/2005 – faza P.U.D, elaborat de SC.WALTIM SRL;

Având în vedere RAPORTUL de specialitate nr.9068/2005 al Serviciului de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc;

 Luând în considerare avizele favorabile ale forurilor abilitate, solicitate prin Certificatele de Urbanism nr 459 din 23.07.2004 eliberat de Primăria municipiului Miercurea-Ciuc;

  Avizat  favorabil de  comisiile:

  - de organizarea şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

 - pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

- de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat şi agricultură;

  În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 republicat, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi Ordinului M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000, privind Metodologia de elaborare şi cadru conţinut  P.U.D.

 În temeiul articolul nr.38,  alineatul (2),  literele ”c” şi „k”, şi  articolul nr.46  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

                                                         

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1. Se aprobă soluţiile şi prevederile PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU „STRADA BRADULUI F.N.” din municipiul Miercurea-Ciuc, proiect nr. 250/2005 , elaborat de SC. WELTIM SRL, cu scopul construirii unor case de locuit.

         Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Ráduly Róbert Kálmán şi Serviciul de urbanism şi amenajarea teritoriului, din cadrul Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc.

              Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

a.)    Prefectului Judeţului Harghita ;

b.)    Serviciului Serviciul de urbanism şi amenajarea teritoriului, din cadrul Primăriei

                         municipiului Miercurea - Ciuc.

c.)  S.C. WELTIM SRL

              Miercurea-Ciuc, 27 aprilie 2005.

                                    

                 PREŞEDINTELE   ŞEDINŢEI                 Contrasemnează – secretar

                         LŐRINCZ  CSILLA                           Paizs Gyöngyi Juliánna           

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA