HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

56. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 56 / 2005 privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii comerciale în Hala Pieţii Agroalimentară din Miercurea-Ciuc

Consiliul Local al Municipiului Miercurea - Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 27 aprilie   2005;

Având în vedere Raportul nr. 9667/2005 a Responsabilului  Pieţii , din cadrul Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc;

Avizat favorabil  de comisiile :

        -  pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ;

              - pentru servicii publice, comerţ şi relaţii cu cetăţenii.

În conformitate cu art. 14  alineatele (1) şi (2) , art. 15 a  Legii nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Proiectul de hotărâre a fost afişat la sediul Primăriei municipale Miercurea – Ciuc, timp de 30 de zile conform art. 6, alineatele (1) şi (2) din Legea nr. 52 / 2003 privind  transparenţa decizională în administraţia publică.

            În baza art. 38 aliniatul (2) literele  ”f” şi ”g”, art. 46 şi art. 125, alineatele (1) şi (2) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

              Art.1. Aprobarea închirierii pe durata de 2 ani prin licitaţie publică a unui număr de 36 de chioşcuri de comercializare a produselor de carne, preparate de carne, a produselor lactate şi de patiserie, situate în Hala Pieţii Agroalimentare din Miercurea-Ciuc, spaţiu închiriat pe baza contractului de închiriere nr. 10384 din 18 decembrie 1998 de la S.C. VIPROMAL S.A., conform planului de situaţie anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

             Preţul de pornire al licitaţiei este de 128 Euro/ chioşc/ lună.

Art.2.Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul Szőke Domokos şi Administratorul   Pieţii.

Art.3. Prezenta hotărâre  se  va comunica:

                                    - Prefectului Judeţului Harghita;

                                    - Viceprimarului Szőke Domokos;

 -  Serviciului de administrare a domeniului şi patrimoniului public, servicii    

    publice;

-   Administratorul   Pieţii;

-  Serviciului financiar contabil;

 - Compartimentului  comercial şi autorizări.

 

              Miercurea – Ciuc, la  27  aprilie 2005.

 

                                        PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 

                                                ss.    LŐRINCZ CSILLA                             

 

                                                                                                                                Contrasemează – secretar

                                                                                                PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA