HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

47. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 47 / 2005 privind modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005

Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 27 aprilie 2005;

Având în vedere Raportul birourilor de specialitate respectiv Expunerea de motive al primarului municipiului;

Avizat favorabil de comisiile:

– pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat;

pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură şi oraşe înfrăţite;

Având în vedere Hotărârea nr. 185/2004 al Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc, privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005;

Având în vedere adresele nr. 120696/2005 şi 120604/2005 primite din partea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Harghita;

În baza art.16 litera „j” şi art. 48 alineatul (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, cu completările şi modificările ulterioare;

În baza Ordonanţei nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, a Legii nr. 372 din 11 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001,

În temeiul Legii nr. 525/2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi a Ordonanţei de Urgenţă nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică;

În temeiul prevederilor art. 38, alineatul (2), litera „d“ şi art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu completările şi modificările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, în felul următor :

Capitolul 63.30 subcap. 50 titlu 20 „Cheltuieli de dezvoltare publică” din fonduri nerambursabile se va majora cu suma de 476.801.000 lei, iar capitolul 60.30 subcap. 50 titlu 70 se va diminua cu aceeaşi sumă.

Art. 2. Suma de 210.000.000 lei se va transfera din Capitolul 59.02 subcap. 20 art.30 Cheltuieli materiale ale Oficiului cultural, în Capitolul 59.02.50.35.01 subvenţie pentru Editura Csíkszereda.

Suma de 70.000.000 lei se va transfera din Capitolul 63.02 subcapitolul 50 art. 25 cheltuieli materiale ale Oficiului cultural, în Capitolul 59.02.50.35.01 subvenţie pentru Editura Csíkszereda.

Art.3 (1) Bugetul local la partea de venit, “ Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Serviciilor comunitare de evidenţă a persoanelor, cod. 33.02.07 se majorează cu suma de 701.426 mii lei în felul următor :

- se modifică Bugetul veniturilor proprii şi subvenţii la partea de venituri la cap. 21.03 “Vărsăminte de la instituţiile publice “ subcap. 20 “ Venituri din prestări servicii “ :

- trimestrul II 233.809 mii lei

- trimestrul III 233.809 mii lei

- trimestrul IV 233.808 mii lei

(2) Cu sumele susmenţionate, la partea de cheltuieli, se vor suplimenta la cap. 51.02. “ Autorităţi publice, subcapitol 51.02.07 “, “Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor “, la art. 35 “Subvenţii “.

(3) Prin urmare se modifică Bugetul veniturilor proprii şi subvenţii la partea de venituri la cap. 21.03 „Vărsăminte de la instituţiile publice” subcap. 20 „Venituri din prestări servicii”:

- trimestrul II 233. 809 mii lei

- trimestrul III 233. 809 mii lei

- trimestrul IV 233. 808 mii lei

Cap. 21.03 subcap. 30 „Alte venituri” se va suplimenta în felul următor:

- trimestrul II 10.000 mii lei

- trimestrul III 10. 000 mii lei

- trimestrul IV 10. 000 mii lei

La partea de cheltuieli cap. 51.03 „Autorităţi publice” se introduce subcap. 51.03.07 „Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor”:

- trimestrul II 243. 809 mii lei

- trimestrul III 243. 809 mii lei

- trimestrul IV 243. 808 mii lei.

Art. 4. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei se modifică în felul următor:

- trimestrul II se majorează cu 8.687.000 mii lei

- trimestrul III se diminuează cu 4.687.000 mii lei

- trimestrul IV se diminuează cu 4.000.000 mii lei.

Cu aceste sume se va modifica cap. 63.02 subcap. 10 art. 35- „subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei”.

Art. 5. Se aprobă achitarea cotizaţiei pe anul 2005 către Asociaţia Microregiunea ALCSIK în valoare de 159 200 000 lei, din care 80 milioane lei până la data de 15 mai 2005, iar restul de 79 200 000 lei până la 31 octombrie 2005.

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului şi Direcţia financiar–contabilă din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică:

a) Prefectului Judeţului Harghita;

b) Primarului municipiului ;

c) Direcţiei financiar–contabile;

d) Direcţiei Finanţelor Publice Harghita;

e) Asociaţiei Microregiunea ALCSÍK;

f) Biroului de integrare europeană şi managementul proiectelor.

Miercurea-Ciuc, 27 aprilie 2005.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI Contrasemnea-secretar

ss. LŐRINCZ CSILLA Paizs Gyöngyi Juliánna

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA