HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

46. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 46 / 2005 privind aprobarea schimbării destinaţiei TRUPULUI 6 din municipiul Miercurea-Ciuc, din zona unităţilor agricole în zonă de locuit, precum şi PLANUL URBANISTIC DE DETALIU”C

                    Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa extraordinară din  15 aprilie 2005;

Având în vedere proiectul nr. 3/2005 – faza P.U.D, elaborat de  S.C. NOMÁD-TERV S.R.L.

            Având în vedere RAPORTUL  de specialitate nr. 8272./2005 al Serviciului de urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc;

              Luând în considerare avizele favorabile ale forurilor abilitate, solicitate prin Certificatul de Urbanism nr 513 din 22.07.2004 eliberat de Primăria municipiului Miercurea-Ciuc;

  Avizat favorabil de :

  - Comisia de organizarea şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

 În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 republicat, privind autorizarea executării de construcţii, precum şi Ordinului M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000, privind metodologia de elaborare şi conţinut cadru P.U.D.

            În temeiul art. 38, alineatul  (2) literele ”c” şi „k”,  precum şi  art.46 alineatele (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

                                                           

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă schimbarea destinaţiei TRUPULUI  6 din municipiul Miercurea-Ciuc, din zona unităţilor agricole, în zonă de locuit.

Art.2. Se aprobă soluţiile şi prevederile PLANUL URBANISTIC DE DETALIU”CARTIER REZIDENŢIAL NATUR-JIGODIN”, proiect nr.3 /2005 elaborat de S.C. NOMÁD-TERV S.R.L.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Ráduly Róbert Kálmán şi Serviciul de urbanism din cadrul Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc.

            Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:

a.)    Prefectului Judeţului;

b.)     Serviciului de urbanism din cadrul Primăriei municipale M-Ciuc;

c.)      S.C.DOMUS IMOB S.R.L.

             Miercurea – Ciuc,  15 aprilie 2005.

                                   

                                                PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

                                        KURCSAKOVSZKI NICOLINA       

  Contrasemnează - secretar                                                                                                       

       Paizs Gyöngyi Juliánna                                                              

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA