HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

45. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 45 / 2005 privind propunerea de modificare a Hotărârii Nr. 140/1999 privind însuşirea listei de inventar al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, atestat prin H.G. 1.351/2001, m

            Consiliul Local al municipiului Miercurea – Ciuc, întrunit în şedinţa extraordinară din 15 aprilie 2005;                                                                                                                                      

            Având în vedere Raportul  nr.  8848 /2005 al Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice din cadrul Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc;

            Ţinând cont de Hotărârea nr. 140/1999 privind însuşirea listei de inventar al bunurilor  care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, atestat prin H.G. 1.351/2001, modificat şi completat prin Hotărârea nr.123/2004 şi 122/2004 al Consiliului Local;

            Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acestuia cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Hotărârii Guvernului  548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

             În conformitate cu prevederile art. 38, aliniatul (2), litera ”f”,  şi alineatul (3), art. 46, art. 122 şi art.125 alineatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu completările şi modificările ulterioare;

           

H O T Ă R Ă Ş T E :

            Art.1  Se aprobă modificarea Hotărârii nr.140/1999 privind însuşirea listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercure-Ciuc, atestat prin H.G. nr.1351/1999 modificat şi completat cu Hotărârile Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc nr.122/2004 şi nr.123/2004, prin rectificarea suprafeţei terenului conform anexei nr.1 şi introducerea la poziţia nr.160 referitor la situaţia străzilor a terenului conform anexei nr.2.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Miercurea-Ciuc şi Biroul investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice;

            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică:

                        a) Prefectului Judeţului Harghita;

                        b) Următoarelor birouri şi servicii din cadrul Primăriei:

                                   -Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului;

                                    -Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii pubice;

                                   -Serviciului financiar contabil;

                                    -Serviciului de administrarea domeniului şi patrimoniului public,

                                    servicii publice.

 

       Miercurea-Ciuc, la 15 aprilie2005.

 

                                   PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI

                                KURCSAKOVSZKI NICOLINA

                                                                                             Contrasemnează - secretar

                                            Paizs Gyöngyi Juliánna

          

 


Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 45 din 15 aprilie 2005             

 

                 Tabel cu rectificarea elementului de identificare a bunului care figurează pe poziţia 67

 

Secţiunea I: Bunuri imobile

Poziţia

pe lista aprobată

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

 

Anul dobândirii sau, după caz dării în folosinţă

Valoare de inventar

Mii lei

Situaţia juridică actuală

67

013.

1.6.2.

Grădiniţa nr. 1.

Se găseşte în municipiul Miercurea Ciuc  pe str. Harghita nr. 34, la intersecţia străzii Harghita şi Lunca Mare.

 

Este o clădire S + P.

 

Suprafaţă totală este de 2323 mp din care clădire principală 349 mp, curte cu iarbă 1639 mp şi o baracă metalică 21 mp.

Imobil identificat prin cartea funciară nr. 435 a localităţii Miercurea-Ciuc nr.top 23/2/2, nr. cadastral 4617

 

1950

 

 

 

 

 

24

 

 

 

597

Decret nr.92/1950 poziţia nr.22

 

 

Protocol nr. 16920/2000.

 

 

 

               

                                                       

                       Miercurea-Ciuc, la 15 aprilie 2005.

 

                      

 
                                      PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI
                                    KURCSAKOVSZKI NICOLINA        

           

Contrasemnează

secretar
Paizs Gyöngyi Juliánna

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA