HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

35. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 35 / 2005 privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 2764/1998 încheiat cu S.C. GOSCOM S.A. prin completarea anexei acestuia

Consiliul Local al Municipiului Miercurea - Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din  23 martie 2005;

Având în vedere Raportul nr. 6189/2005 al Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice din cadrul Primăriei Municipiului  Miercurea-Ciuc ;

Avizat favorabil de comisiile:

         - pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

    - de organizare şi dezvoltare urbanistică realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

        - de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, investiţii şi administrarea domeniului public si privat;

           - pentru servicii publice, comerţ şi relaţii cu cetăţenii.

Luând  în considerare  prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor şi Hotărârea Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice –cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998;

Având în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 38, alineatul (2),  literele „f” şi „g”, art. 46 alineatul (1) şi alineatul (2) şi art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală cu completările şi modificările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Contractului de concesiune nr. 2764/1998 încheiat cu S.C. GOSCOM S.A. prin completarea anexei nr.1, din contract pe durata realizării investiţiei, cu următoarele poziţii noi la sfârşitul listei:

- reţelele de canalizare pluvială din străzile:

-          Str. Coşbuc în lungime de 772 m

-          Str. Joiţei în lungime de 316 m

-          Str. Tudor Vladimirescu în lungime de 796 m

            Art.2. Finanţarea lucrărilor de investiţii de canalizare pluvială cuprinse în lista obiectivelor de investiţii pe anul 2005, se va efectua în baza situaţiilor de lucrări acceptate şi facturate către proprietar.

            Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului,  Biroul investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice, Serviciul financiar contabil şi SC GOSCOM S.A.

Art.4. Prezenta hotărâre se  comunică :

            a)  Prefectului Judeţului Harghita;

            b)  S.C. GOSCOM  S.A.;

            c)  Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice;

            d)  Serviciului financiar - contabil.

      

           Miercurea – Ciuc, 23 martie 2005.          

 

                    

                           PREŞEDINTELE ŞEDINTEI ,

                        KURCSAKOVSZKI  NICOLINA

 

                                                                                             Contrasemnează

                                                                                                      secretar,

                                                                                    PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA