HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

32. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 32 / 2005 privind ajustarea preţului de producere şi distribuţie a energiei termice de către S.C. GOSCOM S.A. Miercurea - Ciuc

            Consiliul Local Municipal Miercurea - Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 23 martie 2005;

            Având în vedere documentaţia completă depusă de S.C. GOSCOM S.A. Miercurea - Ciuc, prin care solicită ajustarea preţului de producere şi distribuţie a energiei termice.

           Avizat favorabil de comisiile :

·         de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat;

·         pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,

      respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

·         de servicii publice şi comerţ şi relaţii cu cetăţenii ;

            În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 73 din 29 august 2002 privind organizarea  şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, art. 40, precum şi Ordinul ANRGN nr. 1202 din 13 septembrie 2004 care implicit modifică şi preţul energiei termice.

           Proiectul de hotărâre a fost adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei municipale Miercurea Ciuc, timp de 30 de zile, conform art.6 alineatele 1 şi 2 din Legea nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

            În temeiul prevederilor  art. 38, literele d),  j), şi m), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu completările şi modificările ulterioare;

 

H o t ă r ă ş t e:

Art. 1. Se aprobă nivelurile de preţ / tarif la serviciul de producere şi distribuţie a energiei termice, începând cu data de 1 aprilie  2005, după cum urmează:

Energie termică

Lei/Gcal

Preţ fără TVA

1.491.745

Preţ inclusiv TVA

1.727.348

 

            Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului, Consiliul de Administraţie al S.C. GOSCOM S.A., Serviciul de  administrare domeniului  şi patrimoniului public, servicii publice,  Biroul investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice şi Direcţia financiar – contabilă din cadrul Primăriei Municipale Miercurea - Ciuc.

           Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica :

                         a). Prefectului Judeţului Harghita ;

                         b). S.C GOSCOM S.A.

                         c). Următoarelor birouri din cadrul Primăriei:

                                     Biroului tehnic, investiţii şi achiziţii;

                                     Serviciului pentru administrarea domeniului public;

                                     Direcţiei financiar – contabile.

 

          Miercurea – Ciuc, la  23 martie  2005.

 

          PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

         KURCSAKOVSZKI NICOLINA                 Contrasemnează  - secretar

                                                                             Paizs Gyöngyi Juliánna

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA