HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

31. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 31 / 2005 privind reactualizarea preţului de precolectare, colectare şi transportul deşeurilor menajere practicate către S.C.Huron Export-Import S.R.L începând de 1 aprilie 2005

       Consiliul Local Municipal Municipiului  Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 23 martie  2005 ;

            Având în vedere Raportul întocmit de Serviciul de administrare a domeniului şi patrimoniului public, servicii publice cu privire la propunerea reactualizării tarifelor pentru transportarea gunoiului menajer pe teritoriul municipiului Miercurea -Ciuc;

             Avizat favorabil de  comisiile:

            - de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat şi agricultură;

            - pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

-         de servicii publice şi comerţ şi relaţii cu cetăţenii .

Având în vedere Hotărârea nr. 95 / 2003 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii a serviciului public de precolectare, colectarea şi transportul deşeurilor menajere în municipiul Miercurea – Ciuc.

            În conformitate cu prevederile art. 38, alineatul (2) , litera “d” şi art. 46 alineatul (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1 Se aprobă începând cu data de 1 aprilie 2005 reactualizarea tarifului pentru precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor menajere pe teritoriul municipiului Miercurea-Ciuc, practicate de către S.C. Huron Export-Import S.R.L, în felul următor :

               -     pentru persoane fizice din blocurile de locuit:   23.200 lei / persoană / lună cu TVA;     

-   pentru persoane  fizice din casele particulare    23.200 lei / persoane / lună cu TVA;

-   pentru persoane fizice din casele de vacanţă 53.500 lei /gospodărie / lună cu TVA (Harghita –Băi şi Valea Szécseny).

           Art. 2 Până la şedinţa ordinară  din luna aprilie 2005 va fi stabilit un plafon de preţ pentru tariful practicat faţă de persoanele juridice.  

            Art.3 Preţul depozitării  se modifică,  de la 18.500 lei / mc.  la  26.000 lei /mc.

            Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul de administrare a domeniului şi patrimoniului public, servicii publice din cadrul Primăriei Municipale Miercurea – Ciuc şi S.C. Huron Export-Import S.R.L.

           Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică :

a)      Prefectului Judeţului Harghita ;

b)      Serviciului de administrare a domeniului şi patrimoniului public, servicii publice;

c)      Direcţiei financiar – contabile;

d)      S.C. HURON Export – Import S.R.L.

Miercurea - Ciuc, 23  martie  2005.

 

            PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,                                     Contrasemnează  - secretar

            KURCSAKOVSZKI NICOLINA                            PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

 

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA