HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

30. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 30 / 2005 privind modificarea gradului profesional a unor posturi vacante de funcţii publice de execuţie existente în statul de funcţii ale aparatului propriu al Consiliului local Municipal M-Ciuc

   

 

Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23 martie  2005;

            Având în vedere Raportul  primarului  prin care se propune modificarea gradului profesional a unor posturi vacante  de funcţii publice de execuţie existente în  statul de funcţii ale aparatului  propriu al Consiliului Local Municipal Miercurea - Ciuc;

Avizat favorabil de  comisia:

           - de administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Având în vedere art.90  din Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere art.42, alin.3 din OUG nr.92/2004, privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005 ;

Văzând Avizul  Agenţiei  Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.794522/ 2005;

        În baza prevederilor art. 68, alineatul (1), litera „ţ” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, prin care primarul este investit cu atribuţia de a propune structura organizatorică şi a statului de funcţii spre aprobare Consiliului local;

         În temeiul art. 38, alineatul (2), litera „e” şi art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRÂŞTE:

Art. 1.  Se aprobă modificarea  gradului profesional a unor posturi vacante de funcţii publice de execuţie existente în statul de funcţii ale aparatului propriu al Consiliului Local Municipal Miercurea – Ciuc, fără modificarea numărului de funcţionari publici, începând cu data de 1 aprilie 2005,  după cum urmează  :

a)      1 post consilier clasa I, grad profesional superior, treapta de salarizare 3, se transformă în consilier debutant ;

b)      1 post de consilier, clasa I, grad profesional principal, treapta de salarizare 3, se transformă în consilier debutant  .

           Art. 2.  Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Ráduly Róbert-Kálmán, respectiv Compartimentul  de gestiune a resurselor  umane şi funcţiilor publice  din cadrul Primăriei Municipiului  Miercurea-Ciuc.

          Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică :

a)       Prefectului Judeţului Harghita;

b)   Compartimentului de gestiune a resurselor umane şi funcţiilor publice ;

 

           Miercurea – Ciuc,  23 martie 2005.

 

                           PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI                   Contrasemnează – secretar,

            KURCSAKOVSZKI NICOLINA                     Paizs Gyöngyi Juliánna

Anexă  la  Hotărâre nr. 30  din 23 martie  2005

Consiliul Local

 Municipal Miercurea - Ciuc               

Stat de funcţii

al aparatului propriu al Consiliului Local  Municipal Miercurea-Ciuc

 

Nr.

Ctr.

Funcţia

Nivel studii

Clasa

Grad profesional

 

Treaptă

De conducere

De execuţie

 1.  

Secretar munic.

 

 

 

 

 

Serv. Adm. publică locală, organizarea alegerilor şi reforma în administraţie         9/8/1

 1.  

Şef  serviciu

 

S

I

superior

1

 1.  

 

Consilier

S

I

superior

3

 1.  

 

Referent

M

III

superior

3

 1.  

 

Consilier

S

I

superior

3

 1.  

 

Referent

M

III

superior

1

 1.  

 

Referent

M

Tr.I A

CM

 

 1.  

 

Curier

M;G

Tr.III

CM

 

 1.  

 

Consilier juridic

S

D

CM

 

 1.  

 

Consilier juridic

S

D

CM

 

Compartiment  juridic                                                                                                        2/2/0

 1.  

 

Consilier juridic

S

I

principal

1

 1.  

 

Consilier juridic

S

I

principal

1

Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor                                        11/10/1

 1.  

Şef serviciu

Consilier

S

I

principal

1

 1.  

 

Consilier

S

I

superior

3

 1.  

 

Consilier juridic

S

I

principal

3

 1.  

 

Consilier

S

I

debutant

 

 1.  

 

Referent

M

III

debutant

 

 1.  

 

Consilier

S

I

CM

POL.

 1.  

 

Referent de spec.

S

III

CM

POL.

 1.  

 

Referent

M

Tr.I A

CM

 

 1.  

 

Referent

M

Tr.I A

CM

 

 1.  

 

Referent

M

Tr.I A

CM

 

 1.  

 

Referent

M

Tr.I A

CM

 

Compartiment comunitar pentru cadastru , agricultură şi silvicultură                       6/6/0

 1.  

 

Consilier

S

I

superior

1

 1.  

 

Consilier

S

I

debutant

 

 1.  

 

Consilier juridic

S

I

principal

2

 1.  

 

Referent

M

III

principal

3

 1.  

 

Consilier

S

I

debutant

 

 1.  

 

Referent

M

Tr.II

CM

 

Direcţia economică

 1.  

Director execut.

 

S

I

superior

1

Serviciul financiar-contabil                                                                                          8/7/1

 1.  

Şef serviciu

 

S

I

superior

1

 1.  

 

Referent

M

III

superior

1

 1.  

 

Referent

M

III

superior

2

 1.  

 

Referent

M

III

superior

1

 1.  

 

Referent

M

III

superior

2

 1.  

 

Referent

   M

Tr.I A

CM

 

 1.  

 

Referent

M

Tr.I A

CM

 

 1.  

 

Inspector de spec

S

    Tr.I A

CM

 

Serviciul impozite – taxe şi alte venituri                                                                         11/10/1

 1.  

Şef serviciu

 

S

I

superior

1

 1.  

 

Referent

M

III

superior

1

 1.  

 

Referent

M

III

superior

1

 1.  

 

Referent

M

III

superior

1

 1.  

 

Referent

M

III

superior

3

 1.  

 

Referent

M

III

principal

1

 1.  

 

Referent

M

III

asistent

3

 1.  

 

Referent

M

III

principal

1

 1.  

 

Consilier

S

I

superior

3

 1.  

 

Consilier

S

I

debutant

 

 1.  

 

Referent

M

III

debutant

 

Compartiment relaţii -  informaţii publice şi relaţii cu asociaţiile de proprietari        5/5/0

 1.  

 

Inspector de spec

S

Tr.I

CM

 

 1.  

 

Referent

M

III

superior

2

 1.  

 

Consilier

S

I

   debutant

 

 1.  

 

Consilier

S

I

asistent

1

 1.  

 

Referent

M

Tr.I A

CM

 

Biroul integrare europeană şi managementul proiectelor                                            7/6/1

 1.  

Şef birou

 

S

Tr.II

CM

 

 1.  

 

Inspector de sp.

S

Tr. I A

       CM

 

 1.  

 

Referent de spec

SSD

Tr.II

CM

 

 1.  

 

Referent

M

Tr.II

       CM

 

 1.  

 

Referent

M

Tr.III

CM

 

 1.  

 

Inspector de spec

S

Tr.II

CM

 

 1.  

 

Inspector de spec

S

D

CM

 

   Arhitect şef                                                                                                                     8/7/1

 1.  

Arhitect şef

 

S

I

 superior

1

Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului

 1.  

 

Consilier

S

I

superior

2

 1.  

 

Referent de spec.

SSD

II

superior

1

 1.  

 

Referent

M

III

superior

1

 1.  

 

Referent

M

III

superior

1

 1.  

 

Referent

M

III

superior

1

 1.  

 

Referent

M

       III

superior

2

 1.  

 

Referent

M

     Tr.II

CM

 

Biroul  investiţii,  evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice                                      6/5/1

 1.  

Şef birou

 

S

I

superior

1

 1.  

 

Referent de sp.

SSD

II

superior

1

 1.  

 

Referent

M

III

superior

3

 1.  

 

Referent

M

III

asistent

3

 1.  

 

Consilier

S

I

superior

3

 1.  

 

Consilier juridic

S

I

debutant

 

Compartiment de gestiune a  resurselor umane şi funcţii publice                               3/3/0

 1.  

 

Consilier

S

I

superior

3

 1.  

 

Referent

M

III

superior

1

 1.  

 

Referent

M

Tr.I A

CM

 

Compartiment  de informatică şi gestiune reţea                                                              2/2/0

 1.  

 

Inspector de sp.

S

Tr.I A

CM

 

 1.  

 

Referent

M

III

superior

3

Compartiment de protecţia civilă                                                                                    2/2/0

 1.  

 

Referent

M

III

superior

1

 1.  

 

Referent

M

III

debutant

 

Serviciul de control urban                                                                                                8/7/1

 1.  

Şef serviciu

 

S

I

superior

1

 1.  

 

Referent

M

III

asistent

3

 1.  

 

Consilier

S

I

principal

2

 1.  

 

Consilier

S

I

superior

3

 1.  

 

Consilier

S

I

superior

3

 1.  

 

Referent

M

III

superior

1

 1.  

 

Referent

M

III

principal

3

 1.  

 

Referent

M

III

superior

1

Compartiment comercial şi autorizări                                                                             2/2/0

 1.  

 

Consilier

S

I

superior

1

 1.  

 

Referent

M

III

superior l

1

Compartiment audit şi control financiar de gestiune                                                     2/2/0

 1.  

 

Auditor

S

I

superior

1

 1.  

 

Auditor

S

I

asistent

3

Secretariat tehnic                                                                                                              8/7/1

 1.  

Şef serviciu

 

S

     Tr.I A

CM

 

 1.  

 

Inspector de spec

S

Deb.

CM

 

 1.  

 

Inspector de spec

S

Tr.II

CM

 

 1.  

 

Inspector de spec

S

Tr.I A

CM

 

 1.  

 

Referent

M

Tr.II

CM

 

 1.  

 

Referent

M

 Tr.I A

CM

 

 1.  

 

Referent

M

    Tr.II

CM

 

 1.  

 

Referent

M

Tr.I

CM

 

Serviciul de administrare a domeniului şi patrimoniului public , servicii publice     11/10/1

 1.  

 

Ing.Şef.

S

    Tr.I A

CM

 

 1.  

 

Inspector de spec

S

    Tr.I A

CM

 

 1.  

 

Referent

M

    Tr.I A

CM

 

 1.  

 

Referent

M

    Tr.I A

CM

 

 1.  

 

Referent

M

    Tr.II

CM

 

 1.  

 

Referent

M

    Tr.I A

CM

 

 1.  

 

Referent

M

    Tr.I A

CM

 

 1.  

 

Referent de spec

SSD

    Tr.I A

CM

 

 1.  

 

Referent de spec

SSD

    Tr.I A

CM

 

 1.  

 

Referent

M

    Tr.I

CM

 

 1.  

 

Referent

M

    Tr.I A

CM

 

                 

 

Miercurea - Ciuc, la 23 martie 2005.

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                                    Contrasemnează   secretar,                    

          KURCSAKOVSZKI NICOLINA                           PAIZS GYÖNGYI-JULIÁNNA

 

 

 

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA