HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

29. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 29 / 2005 privind alocarea sumei de 33.105.000 lei pentru „Cheltuieli de protocol „ din Bugetul de venituri şi cheltui

           Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 23 martie 2005;

           Având în vedere Raportul Compartimentului de relaţii şi informaţii publicve şi relaţii cu asociaţiile de locatari  prin care se propune  alocarea sumei de 33.000.000 lei din Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2005, pentru organizarea recepţiei oferite de dl. primar Ráduly Róbert Kálmán cu ocazia comemorării revoluţiei din 1848, la data de 15 martie 2005.

          Avizat favorabil de  comisiile:

-          pentru administraţia  publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

-          de studii,  prognoze economico – sociale, buget, finanáe, agriculturő, administrarea domeniului public şi privat.

          Văzând  Ordonanţa de Urgenţă a  Guvernului nr. 45 / 2003 privind finanţele publice locale,  completat şi modificat precum şi art. 56 alineatul (4) litera „a” din Codul Fiscal.

           Văzând   art. 4 alineatele  (1) şi (2)  din Ordonanţa Guvernului nr. 80 din 30 august 2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, actualizată prin Hotărârea Guvernului nr. 1241 din 18 august 20004 pentru actualizarea limitelor maxime de cheltuieli prevăzute în Anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului  nr. 80 / 2001.

           În temeiul art.38, alineatul 2, litera “d" respectiv art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu completările şi modificările ulterioare;

           

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

          Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de  33.105.000 lei din Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2005,  Capitolul Autorităţi executive 51.02.05, Subcapitolul 05, art. 30, alineatul 02, pentru organizarea recepţiei oferite de primarul Ráduly Róbert Kálmán cu ocazia comemorării revoluţiei din 1848, la data de 15 martie 2005.

           Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Direcţia financiar – contabilă  şi Compartimentul de relaţii şi informaţii publice şi relaţiile cu asociaţiile de locatari  din cadrul Primăriei Municipale Miercurea-Ciuc.

            Art.3 Prezenta hotărâre se comunică :

a)      Prefectului Judeţului Harghita ;

b)      Primarului municipiului ;

c)       Direcţiei financiar – contabile;

d)      Compartimentului de relaţii şi informaţii publice şi relaţiile cu asociaţiile de locatari.

           

           Miercurea-Ciuc, 23 martie  2005.

           

                             PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

                            KURCSAKOVSZKI NICOLINA

                                                                       Avizat pentru legalitate - secretar            

                                                                                         PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA