HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

28. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 28 / 2005 privind alocării sumei de 4.000.000.000 lei din Fondul de rezervă bugetară pentru asigurarea finanţării învăţământului

            Consiliul Local Municipal Miercurea - Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară  din 23 martie   2005;

             Având în vedere Raportul  nr. 6541 / 2005 a  Direcţiei financiar – contabilă prin care se propune scoaterea  din  Fondul de rezervă bugetară a unei sume  4.000.000.000 lei,  sumă cu care se majorează cheltuielile la Capitolul 57.02 Învăţământ.

             În baza art.32 alineatul (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.45/2003 privind finanţele publice locale, completat şi modificat;

             Avizat favorabil de  comisiile:

-         de administraţia publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

-         pentru servicii publice, comerţ şi relaţii cu cetăţenii.  

În temeiul prevederilor art.38, alineatul 2, lit. „ d “  şi art.46 din Legea nr.215 / 2001, privind administraţia publică locală, cu completările şi modificările ulterioare;

 

 

                                   H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1  Se aprobă  alocarea sumei de  4.000.000.000 lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local pentru acoperirea cheltuielilor   a unităţilor  de învăţământ , Capitolul  95.02.05  şi majorarea Capitolului 57.02. Învăţământ cu aceeaşi sumă, în felul următor :

                 - art. 20 Cheltuieli materiale                 4.000.000.000 lei 

                        necesare  asigurării cheltuielilor de funcţionare pe trimestru I / 2005 a  instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat  aparţinătoare bugetului local.  

          Art.2.   Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului şi  Direcţia financiar – contabilă din cadrul Primăriei Municipiului  Miercurea -  Ciuc.

         Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică :

a)      Prefectului Judeţului Harghita;

b)      Primarului municipiului ;

c)      Direcţiei financiar – contabile;

d)      Direcţiei Finanţelor Publice Harghita.

 

 Miercurea - Ciuc, 23 martie   2005.        

        

                        PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,

                                KURCSAKOVSZKI NICOLINA          

                                  

                                                                             Contrasemnează   - secretar                                                                                                                                 Paizs Gyöngyi  Juliánna

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA