HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

27. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 27 / 2005 privind scoaterea unei sume din Fondul de rezervă bugetară

        Consiliul Local Municipal Miercurea - Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 23 martie  2005;

            Având în vedere Raportul  Nr. 6330 / 2005 a Direcţiei financiar – contabilă prin care se propune scoaterea  din  Fondul de rezervă bugetară a sumei de 82.400. 000 lei în vederea finanţării unor cheltuieli  neprevăzute.

          Avizat favorabil de  comisiile:

-         de studii, prognoze  economico – sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat ;

-         pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

          În baza  art.32, alineatul (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.45/2003 privind finanţele publice locale, completat şi modificat;

          În temeiul prevederilor art.38, alineatul (2), litera „ d “ precum  şi art.46 din Legea nr.215 / 2001, privind administraţia publică locală, cu completările şi modificările ulterioare;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1  Se aprobă  scoaterea din Fondul de rezervă bugetară a sumei de 82.400.000 lei, sumă  cu care se majorează  Capitolulul  63.02 Servicii de dezvoltare publică şi locuinţă,  Subcapitol 50 Alte  acţiuni privind  servicii publice şi locuinţe, necesară  finanţării cheltuielilor legate de paza obiectivului de investiţii în curs  „Sala de Sport Multifuncţională” din municipiul Miercurea – Ciuc.  

         Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului şi  Direcţia financiar – contabilă din cadrul Primăriei Municipiului  Miercurea -  Ciuc.

         Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică :

a)      Prefectului Judeţului Harghita;

b)      Primarului municipiului ;

c)      Direcţiei financiar – contabile;

d)      Direcţiei Finanţelor Publice Harghita.

 

 Miercurea - Ciuc, 23 martie   2005.        

        

 

                                   PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

                              KURCSAKOVSZKI NICOLINA       

                        

                                                                        Contrasemnează   - secretar                                                                                                                  Paizs Gyöngyi  Juliánna

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA