HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

26. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 26 / 2005 privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005

Consiliul Local Municipal Miercurea - Ciuc, întrunit în şedinţa extraordinară din 14 martie    2005;

             Având în vedere Raportul  Direcţiei financiar – contabilă prin care se propune majorarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005, cu anumite sume alocate în plus cu destinaţie precisă .

 

       Proiectul de hotărâre a fost afişată la sediul Primăriei municipale Miercurea – Ciuc timp de 30 de zile, conform  art.6, alineatele 1 şi 2 din Legea nr.52/2003,privind transparenţa decizională în  administraţia  publică.

       În baza art. 15 alin.2 şi art.32 alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă nr.45/2003 privind finanţele publice locale,

În temeiul prevederilor art.38, alineatul 2, lit. „ d “  şi art.46 din Legea nr.215 / 2001, privind administraţia publică locală, cu completările şi modificările ulterioare;

 

 

                                   H O T Ă R Ă Ş T E :

            Art.1  Se aprobă rectificarea   Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005  cu suma de 8.915.157 mii lei,  în felul următor.

               VENITURI:

              Cap.31.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit       8.615.157 mii lei

              Cap.37.02.16 Subvenţii primite de bugetele locale

                                    pentru lucrări cadastru imobiliar                  300.000 mii lei

              CHELTUIELI

             Cap 63.02.50 Alte acţiuni privind dezvoltarea publică

                                   şi locuinţe  titlu 38-transfer                           300.000 mii lei

            Cap.95.02.05 Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia

                                   consiliilor locale şi judeţene                      8.615.157 mii lei.                   

         

            Art.2.   Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului şi  Direcţia financiar – contabilă din cadrul Primăriei Municipiului  Miercurea -  Ciuc.

         Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică :

a)      Prefectului Judeţului Harghita;

b)      Primarului municipiului ;

c)      Direcţiei financiar – contabile;

d)      Direcţiei Finanţelor Publice Harghita.

 

 Miercurea - Ciuc, 14 martie   2005.        

        

                          PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

                                     ss.  HAJDU  GÁBOR                               

                                  

                                                               Contrasemnează     - secretar                                                                                                                  Paizs Gyöngyi  Juliánna

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA