HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

25. számú Határozat H O T Ă R Ă R E A Nr. 25 / 2005 privind aprobarea Programului strategic de dezvoltare a sistemului de producere şi distribuire a energiei termice în municipiul Miercurea Ciuc pe perioada 2005 - 2015

Consiliul Local Municipal Miercurea - Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 25 februarie 2005;

            Având în vedere  propunerea depusă de S.C. GOSCOM S.A. Miercurea - Ciuc,  prin care solicită aprobarea  Programului  strategic pe perioada 2005-2015 în municipiul Miercurea Ciuc,

            Avizat favorabil de   comisiile:

              - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat;

               - de servicii publice şi comerţ  şi relaţii cu cetăţenii .  

            În baza prevederilor Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 48/2004, aprobată prin Legea nr. 430 / 2004;

              În temeiul  art. 38, alineatul (2), literele „d”, „j”  şi „m” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu completările şi modificările ulterioare;

 

 

  H O T Ă R Ă Ş T E :           

 

            Art.1. Se aprobă Programul strategic de dezvoltare a sistemului de producere şi distribuire a energiei termice în municipiul Miercurea - Ciuc pe perioada 2005-2015.

            Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului, Consiliul de Administraţie al S.C. GOSCOM S.A. şi Biroul  investiţii, evidenţa patrimoniului şi achizţii publice din cadrul  Primăriei  Municipale Miercurea-  Ciuc.

           Art. 3 Prezenta hotărâre  se comunică :

a)      Prefectului Judeţului Harghita;

b)      S.C. GOSCOM S.A;

c)      Biroului investiţii, evidenţa  patrimoniului şi achiziţii publice din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea – Ciuc.

 

 Miercurea - Ciuc la 25 februarie 2005.

 

 PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI                 Contrasemnează - secretar

     HAJDU GÁBOR                           Paizs Gyöngyi Juliánna

 

   Anexă la  Hotărârea nr. 25

      din 25 februarie 2005

 

 

Program strategic

 de dezvoltare al sistemului de producere şi distribuţie a energiei termice în municipiul Miercurea-Ciuc pe perioada 2005-2015

 

1.     Întroducere

     Municipiul Miercurea – Ciuc se situează, în zona climatică III, cu temperatura exterioară de calcul te = -20 ˚C, cu număr grad zile foarte ridicat: 4250, având temperatura medie anuală de 6,1˚C, iar pe timpul sezonului de încălzire de 0,3˚C. Conform standardelor în vigoare, numărul zilelor cu încălzire este de 222. Se cunoaşte că, în depresiunea Ciucului, în lunile de iarnă minimele termice pot ajunge dese ori sub – 25-30  ˚C.

     Peste 2/3 din locuitorii municipiului stau în blocuri de locuinţe, care în proporţie de 84 % sunt racordaţi la sistemul centralizat de alimentare cu căldură.

     Motivele înşirate mai sus – cantitatea importantă de căldură necesară pe un sezon şi numărul mare de locuitori afectaţi - impun tratarea în mod foarte serios a organizării serviciilor de furnizare a energiei termice, şi implicit a elaborării unei strategii pe plan local.

      Operatorul licenţiat pentru producerea şi distribuţia energiei termie în municipiu este SC GOSCOM SA Miercurea-Ciuc. Societatea este în proprietatea Consiliului Local Municipal.

       Încă de la înfiinţare managementul societăţi împreună cu reprezentanţii proprietarului au elaborat un program de dezvoltare pe termen lung al societăţii. Acest program cuprinde şi previziuni pentru menţinerea şi dezvoltarea sistemului de producere şi distribuţie a energiei termice. Programul a fost revizuit şi adaptat condiţiilor actuale de mai multe ori. Ultima revizuire s-a făcut la sfârşitul anului 2004, conţinând obiectivele pentru perioada 2005 – 2015.

     Prezenta strategie s-a extras din programul de mai sus pentru a se conforma cerinţelor OUG nr. 48/2004.  

 

2.     Principiile care au stat la baza elaborării programului

 

A.         CENTRALE TERMICE DE CVARTAL DOTATE CU UTILAJE PERFORMANTE, CU PROCESUL TEHNOLOGIC AUTOMATIZAT;

B.         REŢELE DE DISTRIBUŢIE DIN CONDUCTE PREIZOLATE;

C.        CONTORIZAREA CONSUMURILOR LA NIVEL DE BRANŞAMENTE;

D.        PROMOVAREA ALOCATOARELOR DE COSTURI ÎN APARTAMENTE;

E.         SISTEME FLEXIBILE, UŞOR ADAPTABILE LA CERINŢELE CONSUMATORILOR;

F.         CONDIŢII RECIPROC AVANTAJOASE ATÂT PENTRU CONSUMATOR CÂT ŞI PENTRU OPERATOR.

3.     Descrierea sistemului de producere şi distribuţie la sfârşitul anului 2004

Furnizarea energiei termice şi a apei calde menajere este asigurată prin 15 centrale termice, cu capacitate totală de 111,4 Gcal/h, deservind la ora actuală 10.142 apartamente şi 244 dotări social – comerciale din oraş.

Lungimea totală a reţelei de distribuţie a energiei termice este de 23,79  km, cuprinzând conductele de tur şi retur pentru încălzire, şi conducta de apă caldă menajeră.

Producţia anuală, la nivelul anului 2004 a fost de 101.715 Gcal, care se defalcă în felul următor:

a.      După natura consumatorilor

-         populaţie 89.343 Gcal

-         alţi consumatori 12.372 Gcal

b.      După natura serviciilor

-         încălzire 75.842 Gcal

-         apă caldă menajeră 25.873 Gcal

 

4.     Lucrări executate până la sfârşitul anului 2004

           La  început s-a pus un accent mai deosebit pe reducerea şi eliminarea pierderilor.

           Obiectivele urmărite au fost următoarele:

-         creşterea randamentelor arderii la cazane

-         creşterea eficienţei utilajelor din centralele termice

-         reducerea pierderilor directe de agent termic

-         reducerea pierderilor de energie termică prin radiaţie a sistemului de distribuţie

-         reducerea risipei la consumatori

            Obiectivele sus menţionate sunt susţinute de un program strategic de dezvoltare coerent, conceput încă la înfiinţarea societăţii municipale, şi reactualizat periodic la nivelul cerinţelor şi a soluţiilor tehnice.

           Programul este fundamentat, din punct de vedere tehnic, de trei documentaţii tehnice aprobate prin hotărâri guvernamentale, şi două studii de prefezabilitate. În prezent se lucrează la definitivarea proiectelor de fezabilitate pentru a putea fi înaintate spre aprobare.

           Principalele realizări obţinute în urma acestor acţiuni sunt următoarele:

-         înzestrarea cazanelor cu 59 buc arzătoare performante

-         procurarea a 11 buc cazane moderne

-         modernizarea a 48 de cazane

-         procurarea a 28 buc contracurenţi lamelari pentru prepararea apei calde menajere

-         înlocuirea a 35 buc pompe

-         înlocuirea armăturilor uzate din centrale şi de pe sistemul de distribuţie

-         înlocuirea a 24,8 % din conductele de distribuţie cu conducte preizolate

-         contorizarea încălzirii în proporţie de 69.33 % şi a apei calde menajere în proporţie de 62.81 %

-         promovarea repartitoarelor de costuri: 90 % la apă rece şi apă caldă, 28.40 % la încălzire

       În cadrul acestei acţiuni s-a reuşit în vara anului 2004 finalizarea lucrărilor de modernizare la CT Spicului.

       Rezultatele concrete, obţinute în urma acestor acţiuni sunt următoarele:

- din anul 1998 în municipiul Miercurea-Ciuc se furnizează încălzirea la nivelul solicitat de consumatori, aproape în fiecare cartier, astfel asigurând confortul termic corespunzător condiţiilor meteo-climaterice în apartamente.

-  din anul 1997 toate centralele termice din municipiu erau pregătite din punct de vedere tehnic pentru furnizarea apei calde de consum  în mod continuu.

-         în ultimii 10 ani pierderile de agent termic s-au redus de 12,6 ori

-         rata debranşărilor este numai 15,5 %

-         consumul anual de gaz s-a redus de la 33 milioane mc, consumaţi în 1996, la 19 milioane mc, consumaţi în 2004.

-         stabilirea de comun acord între furnizor şi consumator a energiei termice contractate pe tipuri de agent termic, precizând debitele orare maxime şi minime preluate în regim de iarnă şi de vară, parametrii de calitate a agentului termic.

-         verificarea funcţionării cazanelor, arzătoarelor, pompelor la parametrii prevăzuţi în legislaţia metrologică în vigoare

-         reducerea poluării mediului la parametrii admisibili ( emisie de poluanţi în atmosferă)

-         asigurarea permanenţei la activitatea de întreţinere şi reparare a aparatelor de măsură a energiei termice şi a reţelelor de distribuţie de agent termic şi apă caldă menajeră;

-         din anul 2001 s-au obţinut licenţele pentru producerea de energie termică şi furnizarea energiei termice pe 25 respectiv 8 ani;

-         în anul 2001 s-a început implementarea managementului calităţii conform ISO 9001/ 2000, care în anul 2003 a fost certifi0at de SRAC şi IQ Net.

 

 

5.     Descrierea poiectelor

I.      TRANSFORMAREA PT SPICULUI ÎN CT ŞI REABILITAREA REŢELELOR AFERENTE

    Proiectul a avut ca obiectiv principal transformarea punctului termic din cartierul Spicului în centrală termică, pentru a deveni independent de centrala termică din incinta fabricii de tractoare.

     Obiectivele principale ale proiectului au fost:

-         amenajarea în clădirea punctului termic a unei centrale termice moderne, complet automatizate, cu utilaje performante

-         înlocuirea reţelei de distribuţie cu conducte preizolate

-         contorizarea consumatorilor la nivel de branşament

      Proiectul a fost aprobat prin Hotărârea  Comisiei Interministeriale nr. 91/1998.   Lucrările au fost începute în toamna anului 1998, şi au fost finalizate la sfârşitul anului 2004.

      Lucrările au fost executate în întregime de specialiştii societăţii. Valoarea finală  a lucrărilor este de 670.440 EURO, realizând o economie de 156.370 EURO, faţă de valoarea iniţială evaluată de proiect.

 

II.               MODERNIZAREA CT ŞI REŢELE ÎN CARTIERUL TUDOR VLADIMIRESCU III.

       Proiectul are ca obiectiv modernizarea sistemului de alimentare cu energie termică a cartierului Tudor Vladimirescu III. Centrala termică deserveşte un număr de 2138 apartamente şi un număr de 5631 persoane, având capacitatea instalată de 20 Gcal. / h, fiind cea mai mare centrală termică din oraş.

       Proiectul a fost aprobat cu HG 264/1998. Proiectului vizează: modernizarea centralei, înlocuirea conductelor de distribuţie şi contorizarea consumatorilor la nivel de scară sau bloc.

       Până în prezent s-a realizat la înlocuirea parţială a utilajelor din centrală şi contorizarea consumurilor. Valoarea estimată a lucrărilor conform reevaluării făcute la sfârşitul anului 2004 este de 2.888.710 EURO. Valoarea lucrărilor executate până la sfârşitul anului 2004 este de 113.960 EURO.

       Pentru viitor considerăm oportună demararea lucrărilor de înlocuire a conductelor de distribuţie, ca lucrări de primă urgenţă în cartier.

 

II.               REABILITAREA CT ŞI REŢELE AFERENTE ÎN MIERCUREA CIUC ETAPA I.

           Proiectul cuprinde modernizarea şi reabilitarea centralelor termice, cu reţelele aferente, din cartierele: Tudor Vladimirescu I., Tudor Vladimirescu II., Eroilor, şi Griviţa .

        Documentaţia a fost aprobată cu HG 153/1998. Conceptul de bază a proiectului este identic cu cele anterioare. Valoarea estimată a lucrărilor cuprinse în proiect, la sfârşitul anului 2004 este de 5.953.710 EURO. Până în prezent au fost executate lucrări în valoare de 428.950 EURO.

 

III.           REABILITAREA CT ŞI REŢELE AFERENTE ÎN MIERCUREA CIUC ETAPA II.

           Proiectul prevede modernizarea şi reabilitarea centralelor termice şi a reţelelor de distribuţie din cartierele: Harghita, Frăţiei,  Pieţii, Gării, şi Patinoar.

           Proiectul are aceleaşi obiective ca cele precedente. Până în prezent specialiştii societăţii au elaborat faza de prefezabilitate, şi cu atragerea unor proiectanţi de specialitate se lucrează la fezabilitate. Valoarea estimată a proiectului în preţuri de decembrie 2004 este de 2.796.270 EURO. Începând din anul 1998, lucrările de mentenanţă a sistemelor de producere şi distribuţie au fost executate conform concepţiilor şi documentaţiilor existente. Valoarea lucrărilor care pot fi încadrate în lucrările cuprinse de proiect se ridică la 104.680 EURO.

 

IV.            REABILITAREA CT ŞI REŢELE AFERENTE IN MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC – ETAPA III.

           Proiectul are ca obiectiv reabilitarea şi modernizarea centralelor termice şi a reţelelor aferente în cartierele: Morii, Zona Centrală II., Zona Centrală III., şi Zona Centrală IV.

           Situaţia proiectului pentru reabilitarea centralelor termice şi a reţelelor aferente etapei III, este identică cu proiectul pentru etapa II. În momentul de faţă se lucrează, împreună cu proiectanţi de specialitate se lucrează la elaborarea proiectelor de fezabilitate. Valoarea estimată a proiectului, în preţuri de decembrie 2004 este de 3.457.630 EURO. Similar etapei precedente şi la acest proiect lucrările de mentenanţă au fost executate conform concepţiei de bază din proiect. Valoarea lucrărilor executate până la sfârşitul anului 2004 este de 578.610 EURO.

       Este de menţionat faptul că, toate lucrările executate până în prezent, estimate la 1.809.150 EURO, au fost executate în regie proprie de specialiştii operatorului, inclusiv o parte din documentaţia tehnică. Avantajul execuţiei în regie proprie este că, se pot realiza economii importante la costurile de execuţie (de exemplu organizarea de şantier). Astfel la recepţia finală a lucrărilor din cartierul Spicului s-a constatat o economie de aproximativ 20%.

 

Se anexează:

-         TABELUL CENTRALIZATOR AL CELOR CINCI PROIECTE, DEFALCAT PE CATEGORII DE LUCRĂRI,  şi pe   ani de execuţie.

 

 

Miercurea - Ciuc la 25 februarie 2005.

 

 PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI                 Contrasemnează - secretar

     HAJDU GÁBOR                               Paizs Gyöngyi Juliánna

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA