HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

23. számú Határozat H OT Ă R Â R E A Nr. 23 / 2005 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU” ZONA SPICULUI” din municipiul Miercurea-Ciuc, proiect nr. 541/2005, elaborat de S.C. ARHITECTURA S.R.L. cu scopul schimbării destinaţiei terenurilor

Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 25 februarie 2005;

Având în vedere proiectul nr. 541/2005 – faza P.U.D, elaborat de SC.ARHITECTURA SRL;

Având în vedere RAPORTUL de specialitate nr.3891/2005 al Serviciului de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc;

Luând în considerare avizele favorabile ale forurilor abilitate, solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 682/2004 şi 88/2005 eliberat de Primăria municipiului Miercurea-Ciuc;

Avizat favorabil de comisiile:

- de organizarea şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

- de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat şi agricultură;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 republicat, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi Ordinului M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000, privind metodologia de elaborare şi cadru conţinut P.U.D.

În temeiul articolul nr.38, alineatul (2), literele ”c” şi „k”, şi articolul nr.46 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1. Se aprobă schimbarea destinaţiei terenului în suprafaţa de 3.125 mp., din funcţiunea de servicii culte, în funcţiunea de locuire cu clădiri de locuit individuale pentru trei parcele, situat în zona Spicului.

Art.2. Se aprobă soluţiile şi prevederile PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU „ZONA SPICULUI” din municipiul Miercurea-Ciuc, proiect nr. 541/2005, elaborat de SC. ARHITECTURA SRL

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Ráduly Róbert Kálmán şi Serviciul de urbanism şi amenajarea teritoriului, din cadrul Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:

a) Prefectului Judeţului Harghita;

b) S.C.ARHITECTURA S.R.L.

c) Serviciului urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea – Ciuc.

 

Miercurea - Ciuc, 25 februarie 2005.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                        Contrasemnează - secretar

HAJDU GÁBOR                                            Paizs Gyöngyi Juliánna


 

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA