HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

18. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 18 / 2005 pentru numirea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care funcţionează pe raza admin

Consiliul Local Municipal Miercurea - Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 25 februarie 2005;

Având în vedere Raportul Serviciului de administrarea a domeniului şi patrimoniului public, servicii publice , privind reprezentarea administraţiei publice locale în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;

Văzând art. 4 alineatul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 2192 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat precum şi Legea nr. 354 / 2004 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84 / 1995;

Avizat favorabil de comisiile :

- pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură şi oraşe înfrăţite ;

- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectiv drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

În temeiul prevederilor art.38, alineatul (3), precum şi art. 46 din Legea nr. 215 privind administraţia publică locală, cu completările şi modificările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Numirea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care funcţionează pe raza administrativ – teritorială a municipiului Miercurea – Ciuc începând cu data de 1 martie 2005, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Începând cu data de 1 martie 2005 se abrogă Hotărârea nr. 95 / 2004 privind reprezentarea administraţiei publice locale în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Miercurea - Ciuc, respectiv viceprimarul Antal Attila .

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică :

a) Prefectului Judeţului Harghita;

b) Viceprimarului Antal Attila ;

c) Unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat interesate;

d) Serviciului de administrarea a domeniului şi patrimoniului public, servicii publice.

Miercurea -Ciuc, 25 februarie 2005.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI Contrasemnează - secretar

HAJDU GÁBOR Paizs Gyöngyi Juliánna

Anexă la Hotărârea nr. 18 / din 25 februarie 2005

T A B E L - N O M I N A L

privind reprezentanţii consiliului local în consiliile de

administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

Nr.

crt.

DENUMIREA UNITĂŢII ŞCOLARE

Consilier

1.

Liceul Teoretic “Márton Áron “

SÁROSI BÉLA

2.

Liceul Romano – Catolic “Segítő Mária “

EIGEL TIBOR

3.

Liceul de Artă “ Nagy István “

CSUCSI RÓBERT ANDRÁS

4.

Colegiul Naţional “Octavian Goga “

ANDREI JEAN – ADRIAN

5.

Grupul Şcolar Economico – Administrativ şi de Servicii “ Johannes Kájoni “

XÁNTUS ATTILA

6.

Grupul Şcolar Industrial de Construcţii de Maşini “Székely Károly “

VERES EMŐKE – GABRIELLA

7.

Grupul Şcolar de Construcţii “ Kós Károly “

BORSODY ZOLTÁN

8.

Grupul Şcolar de Prelucrare şi de Industrializare a Lemnului “Venczel József “

BENKŐ ALEXANDRU

9.

Şcoala generală nr. 1 “Petőfi Sándor “

BOGOS ZSOLT

10.

Şcoala generală nr. 3 “XÁNTUS JÁNOS “ M-Ciuc

SZŐKE DOMOKOS

11.

Şcoala generală nr. 8 “József Attila “

HAJDU GÁBOR

12.

Şcoala generală nr. 12 “Nagy Imre “

LŐRINCZ CSILLA

13.

Şcoala generală nr. 9 “Liviu Rebreanu “

PĂNESCU ADRIAN

14.

Grădiniţa nr. 1 cu program prelungit “Napraforgó”

VERES EMŐKE GABRIELLA

15.

Grădiniţa nr. 2 cu program prelungit “Szivárvány”

BIRÓ JÓZSEF

16.

Grădiniţa nr. 3 cu program normal “Csiga Biga “

ANTAL ATTILA

17.

Grădiniţa nr. 4 cu program normal M-Ciuc

VARGA LÁSZLÓ

18.

Grădiniţa nr. 16 / 19 cu program prelungit

“Mici Mackó “

EIGEL TIBOR

19.

Grădiniţa nr. 18 cu program prelungit “ Tulipán “

SZŐKE DOMOKOS

20.

Grădiniţa nr. 20 cu program prelungit “ Kis herceg”

LŐRINCZ CSILLA

21.

Grădiniţa nr. 23 cu program prelungit “Napsugár “

ANTAL ATTILA

22.

Grădiniţa nr. 24 cu program prelungit

ANTAL ATTILA


Miercurea – Ciuc, 25 februarie / 2005.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

HAJDU GÁBOR

Contrasemnează - secretar

Paizs Gyöngyi Juliánna

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA