HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

14. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 14 / 2005 privind împuternicirea primarului municipiului Miercurea - Ciuc Ráduly Róbert Kálmán cu semnarea contractului de asociere şi a declaraţiei de angajament ale proiectului „ A borvizek útja - Drumul

Consiliul Local al Municipiului Miercurea - Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 28 ianuarie 2005;

Având în vedere Expunerea de motive nr. 2077 / 2005 a primarului municipiului Miercurea – Ciuc ;

Avizat favorabil de Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

În temeiul art. 38, alineatul (1), literele “f , y şi x ”, art. 68, alineatul (2) şi art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se împuterniceşte primarul municipiului Miercurea - Ciuc Ráduly Róbert Kálmán, să semneze contractul de asociere şi declaraţia de angajament în numele Consiliului Local al Municipiului Miercurea - Ciuc, ale proiectului “ A borvizek útja – Drumul apelor minerale ”.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Miercurea - Ciuc.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică :

    1. Prefectului Judeţului Harghita;
    2. Biroului de integrare europeană şi managementul proiectelor din cadrul Primăriei Municipale Miercurea - Ciuc .

Miercurea - Ciuc, 28 ianuarie 2005.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI         Contrasemnează – secretar

EIGEL TIBOR                     PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA