HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

13. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 13 / 2005 privind aprobarea Programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pe anul 2005

Consiliul Local Municipal Miercurea - Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 28 ianuarie 2005 ;

Luând în considerare cele prezentate în referatul Direcţiei de asistenţă socială ;

Avizat favorabil de comisiile :

    • pentru sănătate, protecţie socială, tineret, sport, agrement, turism şi culte;
    • pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectiv drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor .

În temeiul art.60 (1)din Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116 / 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1149 / 2002, - precum şi art. 38, alineatul ( 2 ), litera s) şi art. 46 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală , cu modificările şi completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă Programul de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pe anul 2005, - conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia de asistenţă socială pe lângă Primăria Municipale Miercurea – Ciuc.

.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:

  1. Prefectului Judeţului Harghita;
  2. Direcţiei de asistenţă socială .

Miercurea - Ciuc, la 28 ianuarie 2005.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI Contrasemnează - secretar

EIGEL TIBOR Paizs Gyöngyi Julanna

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA