HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

12. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 12 /2005 privind participarea Consiliului Local Municipal Miercurea –Ciuc la Programul Phare 2003 Coeziune Economică şi Socială, Schema de investiţii pentru proiecte mici de gestionarea de

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 28 ianuarie 2005;

Având în vedere Raportul nr. 848/2005 al Biroului de integrare europeană şi managementul proiectelor;

Avizat favorabil de comisiile :

- de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat;

- de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

- pentru servicii publice, comerţ şi relaţii cu cetăţenii;

În temeiul Legii nr. 357/ 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 43/2004 privind ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2003 pentru România, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2003;

În temeiul Legii nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor;

În temeiul art. 38, alineatul 2, literele "d", ”f” şi art. 46 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă participarea Consiliului local municipal la Programul Phare 2003 Coeziune Economică şi Socială Schema de investiţii pentru proiecte mici de gestionarea deşeurilor. În cazul câştigării proiectului se va sigura aportul propriu de 10% în valoare de 1.578.000 mii lei echivalent cu 40 000 EUR din bugetul local pe anii 2005 şi 2006.

.

Art. 2. Se aprobă Studiul de fezabilitate privind optimizarea activităţii de precolectare a deşeurilor urbane în municipiul Miercurea-Ciuc, elaborat de Biroul de integrare europeană şi managementul proiectelor.

.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului şi Biroul de integrare europeană şi managemntul proiectelor.

.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică :

a) Prefectului Judeţului Harghita;

.

b) Primarului municipiului;

c) Biroului de integrare europeană şi managemntul proiectelor;

d) Serviciului de administrare a domeniului public şi privat, servicii publice.

 

Miercurea -Ciuc, 28 ianuarie 2005;

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

EIGEL TIBOR

 

Contrasemnează – secretar

Paizs Gyöngyi Juliánna

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA