HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

11. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 11 / 2005 privind aprobarea cheltuirii sumei de 250.000.000 lei, alocat din bugetul local pe anul 2005 pentru activităţi de tineret, pe bază de concurs de proiecte


Consiliul Local municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 28 ianuarie 2005;

Având în vedere Raportul Compartimentului IFI-INFOTIN nr. 4/2005;

Avizat favorabil de comisiile:

- pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură şi oraşe înfrăţite;

- pentru administrarea publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

- pentru sănătate, protecţie socială, tineret, sport, agrement, turism şi culte;

În baza Hotărârii nr. 185/2004 a Consiliului Local municipal Miercurea-Ciuc, privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005.

În baza prevederilor art. 38, aliniat 2, litera “p” şi art. 71 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aprobă cheltuirea sumei de 250.000.000 lei, alocat din bugetul local pe anul 2005 pentru activităţi de tineret, pe bază de concurs de proiecte, conform Caietului de sarcini întocmit de comisia de evaluare a proiectelor, desemnată prin Hotărârea nr. 99/2004, după cum urmează:

Preşedinte: Szőke Domokos - viceprimar

Membrii : Antal Attila - viceprimar

Lőrincz Csilla - consilier

Hajdu Gábor - consilier

Andrei Jean-Adrian - consilier

Această comisie va urmări atât realizarea programelor cât şi decontarea cheltuielilor, prin Compartimentul IFI-INFOTIN.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul de resort şi Biroul de integrare europeană şi managerea proiectelor, prin Compartimentul Ifi-Infotin din cadrul Primăriei municipale Miercurea-Ciuc.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică :

- Prefectului Judeţului Harghita;

- Primarului municipiului Miercurea-Ciuc;

- Viceprimarii –Antal Attila

-Szőke Domokos,

- Biroului de integrare europeană şi managerea proiectelor.

 

 

Miercurea-Ciuc, 28 ianuarie 2005.

PREŞED


Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA