HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

10. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 10 / 2005 cu privire la înfiinţarea Comisiei de Acorduri Unice ( C.A.U) din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea - Ciuc

Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 28 ianuarie 2005;

Având în vedere RAPORTUL de specialitate nr.833/2005 al Biroului de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Miercurea - Ciuc;

Luând în considerare prevederile Ordinului nr. 1943/2001 al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 republicat, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

Avizat favorabil de comisiile:

- de organizarea şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

- de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat şi agricultură;

În conformitate cu prevederile art.4, alineatul (1) din Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, modificată şi completată de Legea nr. 453 / 2001; ale art. 8, alineatele (1) şi (6) din Normele metodologice de aplicare Legii nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin ordinul nr. 1943 / 2001 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.

Având în vedere prevederile art. 26 alineatul (3) ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 45 / 2003 privind finanţele publice locale, dat fiind solicitarea serviciului de către beneficiarii acestuia respectiv consultarea celor vizaţi conform prevederilor privitoare la transparenţa decizională în administraţia publică;

Luând în considerare Ordinul nr. 238 / 2003 privind numirea reprezentanţilor împuterniciţi ai serviciilor descentralizate în Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.) din cadrul Primăriei municipale Miercurea - Ciuc, emis de Prefectul Judeţului Harghita şi Ordonanţa Guvernului nr. 45 / 3003 privind finanţele publice

Proiectul de hotărâre a fost adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Miercurea - Ciuc timp de 30 de zile, conform art. 5 , alineatele 1 şi 2 din Legea nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

În temeiul prevederilor art. 38 , alineatul (3) precum şi art. 46 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 . Începând cu 1 ianuarie 2005 se numeşte Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.) din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea – Ciuc, abilitată să emită acordul unic, necesar pentru elaborarea şi emiterea autorizaţiei de construire / desfiinţare în următoare componenţă :

. Începând cu 1 ianuarie 2005 se n. Începând cu 1 ianuarie 2005 se n

Preşedintele comisiei: Nagy Lajos - arhitectul şef al municipiului

Vicepreşedintele Máthé Ede - referent de specialitate Biroul urbanism

Secretar: Balázs András - referent Biroul urbanism

Membrii : Keresztes Gábor - referent Biroul urbanism

Balázs Melinda - referent Biroul urbanism

Tamás Adolf - referent Biroul urbanism

b.) Reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor publice descentralizate numiţi prin Ordinul Prefectului nr. 238/2003, sunt următorii:

Ing. Bernád Zelma - Inspectoratul de Protecţia mediului Miercurea-Ciuc;

Dr. Vass Elöd - Direcţia de sănătate publică al Judeţului Harghita;

Major Muştăţea Aurelian - Grupul de pompieri “OLTUL” Harghita;

Lt.col. Colceriu Dănuţ - Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii Urgente

“OLTUL “ a Judeţului Harghita;

c.) Reprezentanţii delegaţi ai societăţilor şi unităţilor care administrează sau furnizează utilităţile urbane, ca avizatori:

Ing. Kósa Attila - Direcţia judeţeană de telecomunicaţii Harghita ;

Ing. Dusciuc Cerasela - S.C. Distrigaz-Nord S.A.

Ing. Szikszai Klára - S.C. Electrica Transilvania Sud S.A

Ing. Páll Árpád - S.C. GOSCOM S.A.

Art.2. Se aprobă REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE al Comisiei de Acorduri Unice ( C.A.U.), conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Ráduly Róbert Kálmán, şi Biroul de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:

a). Prefectului Judeţului Harghita;

b). Biroului de urbanism şi amenajarea teritoriului;

c). Serviciilor publice descentralizate şi societăţilor ;

d). Societăţilor şi unităţilor interesate ca avizatorii;

 

Miercurea - Ciuc, 28 ianuarie 2005.

 

: PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI Avizat pentru legalitate

EIGEL TIBOR

 

 secretar,

Paizs Gyöngyi Juliánna

 

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA