HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

9. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 9 / 2005 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al Serviciului public de autorizare a persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale pe baza Legii nr.300/2004 şi a Hotărârii Guvernului nr.1766/2004, prestat

Consiliul Local Municipal Miercurea – Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 28 ianuarie 2005 ;

Având în vedere Referatul Compartimentului comercial şi autorizări, prevederile Legii nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, precum şi Hotărârea Guvernului nr.1766/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent;

Având în vedere prevederile art. 26 alineatul (3) ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 45 / 2003 privind finanţele publice locale, dat fiind solicitarea serviciului de către beneficiarii acestuia respectiv consultarea celor vizaţi conform prevederilor privitoare la transparenţa decizională în administraţia publică;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 190 din 22 decembrie 2004 pentru aprobarea modificării Hotărârii nr. 66 / 2004 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2005 a Consiliului Local Municipal Miercurea – Ciuc;

Avizat favorabil de comisiile :

·                     de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat;

·                     pentru servicii publice, comerţ şi relaţii cu cetăţenii;

·                     pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectiv drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

Proiectul de hotărâre a fost afişat la sediul Primăriei timp de 30 de zile, în conformitate cu prevederile art. 6 alineatele 1 şi 2 din Legea nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică .

În temeiul prevederilor art. 38, alineatul (3), precum şi art.46 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1. În vederea emiterii autorizaţiilor se aprobă Regulamentul de funcţionare al Serviciului public de autorizare a persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale pe baza Legii nr.300/2004 şi a H.G. nr.1766/2004, prestat în cadrul Compartimentului comercial şi autorizări, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prevederile prezentului regulament se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2005.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul comercial şi autorizări şi Serviciul de impozite şi taxe din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea - Ciuc.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :

a.                   Prefectului Judeţului Harghita;

b.                  Primarului municipiului Miercurea – Ciuc;

c.                   Viceprimarilor : Antal Attila şi Szőke Domokos ;

d.                  Serviciului impozite şi taxe;

e.                   Compartimentului comercial şi autorizări.

f.                     

Miercurea – Ciuc, 28 ianuarie 2005.

 

    PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                  Contrasemnează – secretar

 

            EIGEL TIBOR                                      Paizs Gyöngyi Juliánna

 

 

Anexă la HOTĂRÂREA Nr. 9 din 28 ianuarie 2005.

1.                  REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE

al Serviciului public de autorizare a persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale pe baza Legii nr.300/2004 şi a H.G.nr.1766/2004,

prestat în cadrul Compartimentului comercial şi autorizări

CAPITOLUL I. Dispoziţii generale:

Art.1. Prezentul regulament are ca obiect stabilirea taxei speciale aplicabilă solicitanţilor de autorizaţie conform Legii nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent.

Prezentul regulament are ca obiect stabilirea taxei speciale apl

Conform art.6 din Hotărârea Guvernului Nr.1766/2004 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.300/2004, primăriile au obligaţia de a solicita şi de a vira taxele aferente obţinerii disponibilităţii–rezervării denumirii firmei la Oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunale, precum şi al cazierului fiscal de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţene, pentru care se stabileşte taxa specială de mai sus.

Art.2. Taxa specială va fi folosită pentru:

a) Transmiterea documentaţiei prin poştă cu confirmare de primire către Oficiului registrului comerţului şi către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţene.

 

b) Xerocopierea documentelor.

c) Comandarea formularelor tipizate.

Art. 3. Taxa specială se aplică tuturor solicitanţilor de autorizaţie, în momentul depunerii dosarului.

.epunerii dosarului.

CAPITOLUL II. Denumirea şi valoarea taxei

Art.4. Denumirea taxei: Taxă specială pentru obţinerea, transmiterea şi multiplicarea documentaţiei necesare eliberării autorizaţiei conform Legii nr.300/2004.

Art.5. Valoarea taxei speciale este de 170.000 lei, pentru fiecare solicitant de autorizaţie.

Art.6. Taxa este compusă din :

a) taxă pentru transmiterea documentaţiei prin poştă, cu confirmare de primire, format A4 ,în totalitate 3 plicuri;

 

Denumirea taxei: Valoarea taxei speciale este de

b) taxă formulare cerere tip–tipizate, în totalitate 10 formulare;

c) taxă pentru xerocopierea documentelor, în totalitate 10 documente.

Art.7.Documentaţia trimisă către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Harghita, plicul nr. 1 şi către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Harghita, denumit în continuare ORC, plicurile nr.2 şi 3; va avea următorul conţinut:

1.Plicul nr.1, format A4, transmis prin poştă cu confirmare de primire:

a) cerere cazier fiscal-pentru reprezentant şi fiecare membru A.F. dacă este cazul

b) copie după BI sau CI pentru reprezentant şi fiecare membru

c) copie de pe chitanţa de achitare a taxei.

2. Plicul nr.2, format A4, transmis prin poştă cu confirmare de primire:

a) cerere verificare disponibilitate firmă şi rezervare denumire firmă

b) exemplarul 2 a notei de calcul documentaţie ORC

c) adresă de înaintare către ORC

                    i.                        borderou a plăţilor.

 

3.Plicul nr.3, format A4, transmis prin poştă cu confirmare de primire:

a)cerere autorizare şi înregistrare, împreună cu anexele Reprezentant /membrii A.F. dacă este cazul, şi anexa Date privind vectorul fiscal

b) xerocopia autentificată a Autorizaţiei eliberată de Primărie

c) borderou a plăţilor

d) exemplarul 2 a notei de calcul documentaţie ORC.

Art.8. Valoarea taxei speciale pentru anul 2005 este de 170000 lei, se indexează şi se aprobă anual în funcţie de indicativi economici (cost şi alte cheltuieli), cu ocazia modificării taxelor şi impozitelor locale de către Consiliului Local al Municipiului Miercurea - Ciuc.

Valoarea taxei speciale pent

Art.9 Taxa specială va fi încasată într – un cont deschis, în afara bugetului local, de către Serviciul de impozite şi taxe din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea - Ciuc şi va fi utilizată în scopul pentru care a fost înfiinţată.

Taxa speci

CAPITOLUL III. Dispoziţii finale

Art.10. Prezentul regulament face parte integrantă din Hotărârea nr. 9 din 28 ianuarie 2005. Orice modificare sau completare ce se va aduce prezentului regulament pe parcursul aplicării, va fi supusă aprobării Consiliului Local al Municipiului Miercurea - Ciuc.

al Municipiului Miercurea - Ciuc.

 

Miercurea – Ciuc, 28 ianuarie 2005.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

EIGEL TIBOR

 

Contrasemnează - secretar

PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

 


Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA