HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

8. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 8 /2005 privind numirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a organizaţiilor neguvernamentale care vor primi subvenţii de la bugetul local pentru programe culturale în anul 2005

Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 28 ianuarie 2005;

Având în vedere Raportul nr. 848/2005 al Biroului de integrare europeană şi managementul proiectelor;

Avizat favorabil de comisiile :

· de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat;

· pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură şi oraşe înfrăţite;

· pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi

libertăţilor cetăţenilor;

- pentru sănătate, protecţie socială, tineret, sport, agrement, turism şi culte;

Având în vedere prevederile Legii 245 din 16 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, precum şi art. 11 alineatul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 49 din 16 ianuarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi altor organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, care iniţiază şi organizează programe şi proiecte culturale;

În temeiul art. 38, alineatul (2), litera "p", şi art. 46 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art1. Se aprobă numirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a organzaţiilor neguvernamentale care vor primi subvenţii de la bugetul local pentru programe culturale în anul 2005, în următoarea componenţă:

Preşedinte: Antal Attila viceprimar

Membrii : Veres Emőke Gabriella – consilier local

Lőrincz Csilla – consilier local

Eigel Tibor – consilier local

Varga Laszló - consilier local

Secretar administrativ : Dósa Eszter din partea Biroului de integrare europeană şi managementul proiectelor

în următoarea componenţă:

Art.2. Se aprobă defalcarea sumei aprobate în bugetul local pe anul 2005 pentru activităţi culturale conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre;

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul Antal Attila, prin Biroul de integrare europeană şi managemntul proiectelor;

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică :

· Prefectului Judeţului Harghita;

· Primarului municipiului;

· Membrilor comisiei;

· Biroului de integrare europeană şi managemntul proiectelor.

Miercurea -Ciuc, 28 ianuarie 2005;

PREŞEDINTELE SEDINTEI

EIGEL TIBOR

Contrasemnează – secretar

Paizs Gyöngyi Juliánna

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA