HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

0. számú Határozat Contract de colaborare încheiat astăzi …………la……………

Capitolul l. Părţile contractante CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL MIERCUREA-CIUC cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Cetăţii nr. 1 judeţul Harghita, reprezentat prin D-nul Ráduly Róbert Kálmán având funcţia de primar, în calitate de autoritate publică, pe de o parte, şi

,pe

FUNDAŢIA PRO ANIMALIA cu sediul în Miercurea-Ciuc, P-ţa Libertăţii nr. 8/2, reprezentat prin Orendi Éva având funcţia de preşedinte, în calitate de partener, la sediul partenerului s-a încheiat prezentul contract de colaborare.

Capitolul ll. Obiectul contractului

Art. 1. Obiectul contractului de colaborare îl constituie îngrijirea câinilor fără stăpân care cuprind următoarele activităţi:

Primirea câinilor fără stăpân la adăpost
Asigurarea adăposturilor şi protecţia câinilor fără stăpâni
Examinarea câinilor de medic veterinar
Vaccinarea, deparazitarea, sterilizarea, tatuarea câinilor
Asigurarea hranei
Îngrijirea câinilor
Eutanasierea câinilor bolnavi şi care prezintă un grad ridicat de pericol social, conform legislaţiei în vigoare.


Art. 2
. Obiectivele autorităţii publice sunt:

a) Protecţia populaţiei
b) Protecţia mediului înconjurător

Art. 3. Bunurile ce vor fi predate sunt:

Bunurile ce vor fi predate sunt:

Întrebuinţarea gratuită a terenului de 1920 mp, conform Hotărârii Consiliului Local Miercurea-Ciuc nr. 7 / 2005, gardul de împrejmuire a adăpostului, barac (proprietatea Primăriei Miercurea-Ciuc)

Art. 4. Bunurile proprii ale Fundaţiei PRO ANIMALIA sunt:

- Coteţe de câini
- Alte bunuri aflate în proprietate
- Capitolul lll. Dispoziţii generale

Art. 5
. (1) Autoritatea publică are dreptul de a urmări, controla şi de a supraveghea îndeplinirea obligaţiilor privind realizarea activităţii:

a) respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de către partener
b) modul de administrare

Capitolul lV. Termenul

Art. 6. Durata contractului este de 4 ani, începând de la data de 1 ianuarie 2005.

Art. 7. Contractul poate fi prelungit prin acordul de voinţă al părţilor care vor încheia un act adiţional cu cel puţin 2 luni înainte de încetarea lui.

Capitolul V. Drepturile părţilor

Drepturile autorităţii publice

Art. 8. Autoritatea publică are următoarele drepturi:

1) De a inspecta activitatea partenerului, de a verifica modul în care este satisfăcut interesul public, verificând respectarea obligaţiilor asumate prin contract.

2) De a iniţia modificarea şi de a modifica de comun acord contractul de colaborare.

3) De a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotărilor.

Drepturile partenerului

Art. 9. Partenerul are următoarele drepturi:

1) De a exploata bunurile, activităţile şi serviciile ce fac obiectul contractului de parteneriat;

2) De a iniţia modificarea şi / sau completarea prezentului contract, în cazul modificării legislaţiei în domeniu;

3) Adoptarea sau încredinţarea câinilor revendicaţi la cerere pentru persoanele fizice şi juridice contra cost;

4) De a efectua modernizarea infrastructurii în condiţiile prevederilor legale.

Capitolul Vl. Obligaţiile părţilor

Obligaţiile autorităţii publice

Art. 10. Autoritatea publică are următoarele obligaţii:

1) Să elaboreze şi să aprobe normele locale şi regulamentele de funcţionare a serviciilor de ecarisaj pe baza normelor cadru aprobate de Ministerul Administraţiei Publice.

2) Să predea partenerului(în folosinţă gratuită) terenul şi dotările aferente la art. 4 pct. (a)

3) Să asigure în fiecare lună suma aprobată conform Hotărârii Consiliului Local nr. 7 / 2005 (anexă contract) pentru hrana animalelor şi să achite de la 10 zile de la primirea facturii.

4) Să aplice amenzi contravenţionale stabilite prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 155/2001 prevăzut la art. 9 şi art. 10 .

Obligaţiile partenerului

Art. 11. Partenerul are următoarele obligaţii:

1) Răspunde de buna funcţionare a adăpostului de câini.

2) Să obţină de la autorităţile competente autorizaţiile necesare funcţionării;

3) Să comunice lunar situaţia cheltuielilor privind procurarea hranei;

4) Să comunice lunar Primăriei Municipiului Miercurea - Ciuc:

a. activitatea conform punctului 7;
b.
numărul câinilor ;
c.
numărul câinilor revendicaţi, adoptaţi şi capturaţi în luna respectivă;

5) Să respecte condiţiile minime pentru funcţionarea unei adăpost pentru câini;

6) Îngrijirea câinilor conform prevederilor în vigoare, asigurarea hranei;

7) Să asigure şi să menţină condiţii minime de igienă;

8) Să efectueze vaccinarea, deparazitarea şi sterilizarea câinilor;

9) Să efectueze tatuarea, marcarea câinilor printr – o modalitate stabilită ulterior printr – o înţelegere între Primărie şi Fundaţia PRO ANIMALIA ;

10) Să conducă un registru de evidenţă a câinilor adăpostiţi;

11) Să primească câinii vagabonzi capturate de serviciile specializate care au contract cu Primăria municipiului Miercurea - Ciuc.

12) Să restituie Primăriei municipiului Miercurea - Ciuc contravaloarea cheltuielilor de capturare în cazul câinilor revendicaţi de proprietari;

13) Să nu elibereze câinii aduşi la adăpost;

14) Să ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi normele de protecţie a muncii ;

15) Să realizeze modernizarea infrastructurii în derulare când aceasta este necesară pentru continuitatea bunei desfăşurări a activităţii în condiţiile legislaţiei în vigoare;

16) Se interzice orice construire şi / sau investiţie fără acordul expres al Primăriei municipiului Miercurea – Ciuc.

CAPITOLUL VII. Încetarea contractului

Art. 12. (1) Prezentul contract de colaborare încetează în următoarele situaţii:

a) la expirarea duratei stabilite prin contract

b) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către părţile contractante, prin reziliere unilaterală

c) la încetarea contractului din alte cauze decât: termenul, înţelegerea părţilor, partenerul este obligat să asigure continuitatea prestării activităţii în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către autoritate publică, dar nu mai mult de 90 de zile

CAPITOLUL VIII. Forţa majoră

Art.13 Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau /şi de executarea în mod necorespunzător total sau parţial a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzat de forţă majoră. Dacă în termen de 30 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune interese.

CAPITOLUL IX. Răspunderea contractuală

Art. 14. (1) Orice neînţelegeri între părţile contractante în prima fază vor fi rezolvate pe cale amiabilă.

CAPITOLUL X. Litigii

Art. 15. Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de colaborare sunt de competenţa instanţei judecătoreşti de drept comun.


Litigiile de orice fel


Art. 16. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante care face parte integrată din prezentul contract.

Art. 17. Prezentul contract-cadru se încheie în baza Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.

Prezentul contract intră în vigoare la data de 1.ianuarie 2005 şi a fost încheiat în 3 exemplare, din care două exemplare vor rămâne la autoritatea publică şi un exemplar la partener.

Primar, Preşedintele Fundaţiei Pro Animalia, Consilier juridic,
Ráduly Róbert Kálmán Orendi Éva

Miercurea – Ciuc, 28 ianuarie 2005.


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI Secretar
EIGEL TIBOR PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

táblázat

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA