HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

7. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 7 / 2005 privind aprobarea colaborării Consiliului Local al Municipiului Miercurea – Ciuc cu Fundaţia PRO ANIMALIA pentru realizarea unui adăpost

Consiliul Local al Municipiului Miercurea – Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 28 ianuarie 2005;

Având în vedere Raportul viceprimarului Szőke Domokos prin care se propune aprobarea colaborării Consiliului Local al Municipiului Miercurea – Ciuc cu Fundaţia PRO ANIMALIA pentru îngrijirea câinilor fără stăpâni din municipiul Miercurea - Ciuc .

Având în vedere prevederile art. 17 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 155 / 2001 privind aprobarea Programului de gestionare a câinilor fără stăpân .

Avizat favorabil de comisiile :

·                     de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat;

·                     de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

·                     pentru servicii publice, comerţ şi relaţii cu cetăţenii;

·                     pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

În temeiul prevederilor art. 38 alineatul (2), litera “x” şi art. 126, precum şi art. 46 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aprobă colaborarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea – Ciuc cu Fundaţia PRO ANIMALIA, pe o perioadă de 4 ani, începând cu 1 ianuarie 2005, în vederea realizării unui adăpost pentru îngrijirea câinilor fără stăpân, conform Contractului de Colaborare , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Fundaţiei Pro Animalia va fi dat în folosinţă gratuită de către Consiliul Local Municipal Miercurea – Ciuc pentru întrebuinţare, un teren în suprafaţă totală de 1920 mp. împrejmuit, situat în intravilanul municipiului Miercurea – Ciuc, în zona Topliţa în trupul cu nr. cadastral 2572, la marginea municipiului , lângă DN 12 A, proprietatea publică a Consiliului Local Municipal Miercurea – Ciuc, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 3 Pe terenul susmenţionat va funcţiona un adăpost pentru îngrijirea câinilor fără stăpân.

Art.4 Se aprobă alocarea lunară a sumei de 7 milioane de lei din Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2005, pentru asigurarea hranei animalelor .

Art.5 Cu semnarea Contractului de colaborare se însărcinează primarul municipiului Miercurea – Ciuc Ráduly Róbert Kálmán.

Art.6 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul Szőke Domokos, Biroul investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice şi Serviciul pentru administrarea domeniului public din cadrul Primăriei municipale Miercurea - Ciuc .

Art. 7

Prezenta hotărâre se comunică :

 

  1. Prefectului Judeţului Harghita;
  2. Viceprimarului Szőke Domokos ;
  3. Fundaţiei PRO ANIMALIA ;
  4. Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice;
  5. Serviciului pentru administrarea domeniului public;
  6. Serviciului financiar – contabil.

 

Miercurea – Ciuc, 28 ianuarie 2005.

 

PREŞEDINTELE SEDINTEI Contrasemnează - secretar

EIGEL TIBOR                                     Paizs Gyöngyi Juliánna

 


Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA