HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

3. számú Határozat H O T Ă R Â R E A NR. 3 / 2005 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea veniturilor realizate din creşterea şi valorificarea animalelor, şi din terenurile agricole conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim g

Consiliul local municipal Miercurea - Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 28 ianuarie 2005;
Văzând Referatul Compartimentului comunitar pentru cadastru şi agricultură;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.1099 / 2001 art.15 alineatul (1), precum şi Legea nr.416 / 2001art.8 alineatul (2), privind venitul minim garantat ;
Avizat favorabil de comisiile :
- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor;
- de studii, prognoze economico-sociale , buget, finanţe, investiţii şi administrarea domeniului public şi privat;
- pentru sănătate, protecţie socială, tineret, sport, agrement, turism şi culte.
În temeiul art.38, alineatul (2), litera “s” precum şi art.46 din Legea nr.215 / 2001 privind administraţia publică locală, cu completările şi modificările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

    Art.1 Se aprobă criteriile stabilite cu privire la veniturile nete realizate din creşterea şi valorificarea animalelor, şi din terenurile agricole conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi Direcţia socială pe lângă Primăria municipală Miercurea - Ciuc.
    Art.3 Prezenta hotărâre se comunică
- Prefectului Judeţului Harghita;
- Direcţiei sociale pe lângă Primăria municipală Miercurea – Ciuc;
- Compartimentului comunitar pentru cadastru, agricultură şi silvicultură .

Miercurea - Ciuc, 28 ianuarie 2005.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI Contrasemnează       secretar
ss. EIGEL TIBOR              Paizs Gyöngyi Juliánna

- pentru conformitate -

REFERAT

privind veniturile realizate din creşterea şi valorificarea animalelor, şi din terenurile agricole conform Legii nr.416/1995 privind venitul minim garantat
1.Din creşterea şi valorificarea animalelor aflate în gospodăria populaţiei se pot realiza următoarele venituri anual :

Vacă cu lapte şi viţel

6 000.000 lei/cap.

Vacă la reformă

5.000.000 lei/cap.

Porcine la îngrăşat

1.200.000 lei/cap

Oaie

500.000 lei/cap

Cabalină peste doi ani

1.000.000 lei/cap

2 Terenurile agricole : după ramurile de cultură se pot realiza următoarele venituri :

Cartof

3.000.000 lei/ha

Orzoaică

2.000.000 lei/ha

Grâu

3.500.000 lei/ha

Fâneţe naturale

1.200.000 lei/ha

Datele de mai sus au fost elaborate şi furnizate după calaculele specifice de Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă, care funcţionează pe lângă Direcţia Generală de Agricultură şi Alimentaţie Harghita.

ROMÂNIA

Judeţul Harghita
Consiliul Local al municipiului ANEXA nr.1 la Hotărârea
Miercurea-Ciuc nr. 3 din 28 ianuarie 2005

TABEL NOMINAL

1. Din creşterea şi valorificarea animalelor aflate în gospodăria populaţiei se pot realiza următoarele venituri anual :

Vacă cu lapte şi viţel

4.000.000 lei/cap.

Vacă la reformă

3.000.000 lei/cap.

Porcine la îngrăşat

1.200.000 lei/cap

Oaie

500.000 lei/cap

Cabalină peste doi ani

18.000.000 lei/cap.

2.Terenurile agricole : după ramurile de cultură se pot realiza următoarele venituri :

Cartof

3.000.000 lei/ha

Orzoaică

2.000.000 lei/ha

Grâu

3.000.000 lei/ha

Fâneţe naturale

1.2000.000 lei/ha

Miercurea Ciuc, la 28 ianuarie 2005

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI Contrasemnează         secretar
ss. EIGEL TIBOR
            PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA