HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

4. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 4 /2005 privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 2764/1998 încheiat cu S.C. GOSCOM S.A. prin completarea anexei acestuia

Consiliul Local al Municipiului Miercurea - Ciuc, întrunit în sedinţa ordinară din 28 ianuarie 2005;

Având în vedere Raportul nr.853 / 2005 al Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc ;

Avizat favorabil de comisiile :
- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

- de organizare şi dezvoltare urbanistică realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

- de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, investiţii şi administrarea domeniului public si privat;
- pentru servicii publice, comerţ şi relaţii cu cetăţenii.

    1. Luând în considerare prevederile Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor şi Hotărârea Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice –cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998;

În temeiul art.38, alineatul (2) literele “f” şi “g”, art.46 alineatul (1) şi alineatul (2) şi art.125 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală cu completările şi modificările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă modificarea Contractului de concesiune nr. 2764/1998 încheiat cu S.C. GOSCOM S.A. pentru completarea anexei la contract, cu următoarea poziţie:

“Obiectul Reabilitarea reţelelor termice din cadrul investiţiei “Transformarea Punctului termic din cartierul Spicului în centrală termică pe gaz metan şi reabilitarea reţelelor termice” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre din cadrul investiţiei “Transformarea Punctului termic din cartierul Spicului în centrală termică pe gaz metan şi reabilitarea reţelelor termice” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului, Biroul investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice şi SC GOSCOM SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :

:

a) Prefectului Judeţului Harghita;

b) S.C. GOSCOM – S.A.;

c) Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice;

d) Serviciului financiar - contabil .

Miercurea – Ciuc, 28 ianuarie 2005.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

ss. EIGEL TIBOR

Contrasemnează - secretar

PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

- pentru conformitate -

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA