HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

2. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 2 / 2005 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate privind dezvoltarea localităţii componente Harghita-Băi

Consiliul Local Municipal Miercurea – Ciuc, întrunit în şedinţa extraordinară din 13 ianuarie 2005;
Având în vedere Raportul nr. 658/2005 al Biroului de integrare europeană şi managementul proiectelor;
Având în vedere Ordinului comun al Ministerului Finanţelor şi al Ministreului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei nr. 1013/873/2001 privind conţinutul studiilor de fezabilitate ;
În temeiul prevederilor art. 38 , alineatul (2), literele ”c”, ”d” şi ”f”, precum şi art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

    Art.1 Se aprobă Studiului de fezabilitate privind dezvoltarea localităţii componente Harghita Băi, întocmite de S.C. PODRUM S.R.L., proiect nr. 160 / 2004, cu scopul participării la Programul Phare 2004-2006 Coeziune economică şi financiară, Proiecte mari de infrastructură.
    Art.2 În cazul în care proiectul depus va câştiga finanţare, Consiliul Local Municipal Miercurea - Ciuc va asigura contribuţia locală de 10% din bugetul proiectului, reprezentând 9.985.445 mii lei. Această sumă se va asigura în decursul a 20 luni, durata executării proiectului.
    Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Ráduly Róbert Kálmán primarul municipiului şi Biroul de integrare europeană şi managerea proiectelor din cadrul Primăriei municipale Miercurea - Ciuc.
    Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :
- Prefectului Judeţului Harghita;
- Primarului municipiului ;
- Biroului de integrare europeană şi managerea proiectelor.

Miercurea – Ciuc, 13 ianuarie 2005.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI         Contrasemnează - secretar
ss. CSUCSI ANDRÁS RÓBERT         Paizs Gyöngyi Juliánna


Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA