HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

1. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 1 / 2005 privind aprobarea noii reţele ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Miercurea – Ciuc

Consiliul Local Municipal Miercurea – Ciuc, întrunit în şedinţa extraordinară din 13 ianuarie 2005;

Având în vedere Raportul Serviciului financiar – contabile, precum şi Adresa nr. 213 / 2005 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Harghita precum şi Dispoziţia nr. 180 din 29 decembrie 2004 al acestuia prin care a fost aprobată noua reţea de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Miercurea – Ciuc.

Având în vedere prevederile Legii nr. 354 / 2004 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84 / 1995.
Ţinând cont de Convenţia privind punerea în aplicare a reorganizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Miercurea – Ciuc încheiată între primarul municipiului Ráduly Róbert Kálmán şi Inspectorul Şef al Inspectoratului Judeţean Harghita D-na Kálmán Ungvári Zsófia .
Avizat favorabil de comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură şi oraşe înfrăţite .
În temeiul prevederilor art. 38 , alineatul 2, precum şi art. 46 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Începând cu data de 1 ianuarie 2005, respectiv 1 septembrie 2005 se aprobă noua reţea de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Miercurea – Ciuc, conform celor specificate în Convenţia privind punerea în aplicare a reorganizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Miercurea - Ciuc, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Se aprobă Lista unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică şi structurile componente ale acestora , conform Anexei nr. 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3
Începând cu data de 1 ianuarie 2005 încetează personalitatea juridică şi statutul de ordonator terţiar de credite a celor trei Centre bugetare, şi se aprobă statutul ordonatorilor terţiari de credite noi, codurile fiscale şi conturile acestora fiind preluate de către acestea din urmă, conform tabelului de mai jos :
 
 

Ordonator terţiar vechi (care a avut codul fiscal şi conturile)

Cod fiscal

Ordonator terţiar nou (care va prelua codul fiscal şi conturile)

Centrul bugetar al şcolilor primare şi a unităţilor conexe

11232952

Şcoala generală nr. 3. ”Xántus János”

Centrul bugetar de pe lângă Şcoala generală nr. 3. ”Xántus János”

13394837

Grădiniţa cu program normal nr. 4.

Centrul bugetar al grădiniţelor cu program normal din M-Ciuc

13378971

Grădiniţa cu program normal nr. 3. Csiga-Big

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarii Antal Attila şi Szőke Domokos respectiv Serviciul financiar - contabil din cadrul Primăriei municipale Miercurea – Ciuc.
Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică :
a. Prefectului Judeţului Harghita;
b. Viceprimarului Antal Attila;
c. Viceprimarului Szőke Domokos ;
d. Inspectoratului Şcolar Judeţean Harghita;
e. Serviciul financiar – contabil ;
f. Unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat vizate.


Miercurea – Ciuc, 13 ianuarie 2005.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI
Contrasemnează secretar
ss. CSUCSI ANDRÁS RÓBERT
Paizs Gyöngyi Juliánna

 

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA