HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

5. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 5 / 2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate referitor la construire centralei termice şi dotarea cu instalaţiile aferente la Colegiul Naţional ” Octavian Goga ” din Miercurea - Ciuc

Consiliul Local al Municipiului Miercurea - Ciuc, întrunit în sedinţa ordinară din 28 ianuarie 2005;

Având în vedere Raportul nr. 464 / 2005 al Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice din cadrul Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc;

Ordinul nr. 42 / 27.01.2004 emis de Ministerul Economiei şi Comerţului;

Prescripţiile ISCIR: PT A1 / 2002 şi PT C9 / 2003

Avizat favorabil de comisiile :

- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ,

- de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat;

- de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

În temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 45 / 2003 privind finanţele publice locale;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 500 / 2002 privind finaţele publice;

Conform art. 38, alineatul (2), literele ”c”,”f”, ”m” şi art. 46, alineatul 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, cu completările şi modificările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate, întocmit de S.C. ARHING SRL Tg.- Mureş referitor la reabilitarea centralei termice la Şcoala Generală clasele I – VIII nr. 3 “Xántus János “ Miercurea – Ciuc fostul Centru bugetar al şcolilor primare şi a unităţilor conexe , cu următorii indicatori tehnico-economici:

- 4 buc. cazane de încălzire centrală de joasă presiune tip ” VIESSMANN ”, model ” VITOPLEX 100 ”, cu putere termică nominală de 895 kW, funcţionare pe combustibil gazos, trei canale de fum pentru prepararea căldurii necesare de 3500 kW. Cazanele se echipează cu arzătoare ” WEISHAUPT G 5 / 2 - D - ZD ” cu funcţionare în două trepte pe combustibil gaz metan, complet echipat, inclusiv prelungire a capacului de ardere;

- 1 buc. schimbător de căldură cu 29 plăci pentru asigurarea necesarului de 9,5 m3 / h; / h;

- 2 buc. acumulatoare de apă caldă cu capacitatea de 3000 l;

- 2 buc. vase de expansiune închisă cu membrană cu capacitatea de 2000 l / buc. pentru asigurarea sistemului;

- 2 buc. supape de siguranţă de 1 1/2/ ” cu presiune reglabilă ( pdecl. = 4 bar ), montate pe fiecare cazan;= 4 bar ), montate pe fiecare cazan;

/= 4 bar ), montate pe fiecare cazan;

- 9 buc. pompe de circulaţie pentru asigurare sarcinii hidrodinamice;

- câte o vană amestecătoare cu 3 căi acţionate electric ( servomotor ) pentru realizarea reglajului calitativ pe circuitele de încălzire;

- 2 buc. regulatoare electronice VIESSMANN, tip VITOTRONIC 333 şi VITOTRONIC 050 pentru comanda vanelor amestecătoare;

Valoarea totală a investiţiei este de 11.606.779 mii lei = 303.567 Euro la cursul de lei / Euro din 6 decembrie 2004 de 1 Euro = 38.235 lei, din care:

- C + M = 4.062.798 mii lei ( 106.259 Euro )

- Utilaje şi echipamente cu montaj = 6.240.544 mii lei ( 163.216 Euro )

- Alte cheltuieli = 1.303.437 mii lei ( 34.092 Euro )

Eşalonarea investiţiei se face după posibilităţile financiare ale investitorului.

Durata de realizare a investiţiei va fi de 3 luni în condiţie de finanţare continuă.

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul Szőke Domokos şi Biroul investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice .

Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica:

a) Prefectului Judeţului Harghita;

b) Şcoala Generală clasele I – VIII nr. 3 “ Xántus János “ Miercurea - Ciuc;

c) Următoarelor birouri şi servicii din cadrul Primăriei:

- Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice;

- Serviciului de administrarea domeniului şi patrimoniul public, servicii publice.

Miercurea-Ciuc, 28 ianuarie 2005.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

EIGEL TIBOR

 

Contrasemnează,

secretar Paizs Gyöngyi Juliánna

ROMÂNIA

 JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL

MIERCUREA - CIUC

  H O T Ă R Â R E A Nr. 5 / 2005

privind aprobarea studiului de fezabilitate referitor la construire centralei termice şi dotarea cu instalaţiile aferente la Colegiul Naţional ” Octavian Goga ” din Miercurea - Ciuc

Consiliul Local al Municipiului Miercurea - Ciuc, întrunit în sedinţa ordinară din 28 ianuarie 2005;

Având în vedere Raportul nr. 464 / 2005 al Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice din cadrul Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc;

Ordinul nr. 42 / 27.01.2004 emis de Ministerul Economiei şi Comerţului;

Prescripţiile ISCIR: PT A1 / 2002 şi PT C9 / 2003

Avizat favorabil de comisiile :

- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ,

- de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat;

- de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

În temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 45 / 2003 privind finanţele publice locale;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 500 / 2002 privind finaţele publice;

Conform art. 38, alineatul ( 2), literele ”c”,”f”, ”m” şi art. 46, alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, cu completările şi modificările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate întocmit de S.C. ARHING SRL Tg - Mureş referitor la construirea centralei termice şi dotarea cu instalaţiile aferente la Colegiul Naţional ” Octavian Goga ” din Miercurea - Ciuc cu următorii indicatori tehnico-economici:

- 2 buc. cazane de încălzire centrală de joasă presiune tip ” VIESSMANN ”, model ” VITOPLEX 100 ”, cu putere termică nominală de 1120 kW, funcţionare pe combustibil gazos, trei canale de fum pentru prepararea căldurii necesare de 2240 kW. Cazanele se echipează cu arzătoare ” WEISHAUPT G 7 / 1 - D - ZD ” cu funcţionare în două trepte pe combustibil gaz metan, complet echipat, inclusiv prelungire a capacului de ardere;

- 1 buc. schimbător de căldură cu 15 plăci pentru asigurarea necesarului de 5 m3 / h; / h;

/ h;

- 2 buc. acumulatoare de apă caldă cu capacitatea de 3000 l;

- 1 buc. vas de expansiune închisă cu membrană cu capacitatea de 3000 l pentru asigurarea sistemului;

- 2 buc. supape de siguranţă de 1 1/2/ ” cu presiune reglabilă ( pdecl. = 4 bar ), montate pe fiecare cazan;

- 4 buc. pompe de circulaţie pentru asigurare sarcinii hidrodinamice;

= 4 bar ), montate pe fiecare cazan;

/= 4 bar ), montate pe fiecare cazan;

- o vană amestecătoare cu 3 căi acţionat electric ( servomotor ) pentru realizarea reglajului calitativ pe circuitul de încălzire;

- 2 buc. regulatoare electronice VIESSMANN, tip VITOTRONIC 333 şi VITOTRONIC 050 pentru comanda vanelor amestecătoare;

Valoarea totală a investiţiei este de 9.879.827 mii lei = 258.397 Euro la cursul de lei / Euro din 6 decembrie 2004 de 1 Euro = 38.235 lei, din care:

- C + M = 5.411.649 mii lei ( 141.536 Euro )

- Utilaje şi echipamente cu montaj = 3.270.659 mii lei ( 85.541 Euro )

- Alte cheltuieli = 1.303.437 mii lei ( 31.320 Euro )

Eşalonarea investiţiei se face după posibilităţile financiare ale investitorului.

Durata de realizare a investiţiei va fi de 4 luni în condiţie de finanţare continuă

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul Szőke Domokos şi Biroul tehnic, investiţii, achiziţii.

Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica:

a) Prefectului Judeţului Harghita;

b) Centrul Bugetar al Şcolilor Primare;

c) Următoarelor birouri şi servicii din cadrul Primăriei:

- Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice;

- Serviciului de administrarea domeniului şi patrimoniul public, servicii publice;

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului.

Miercurea-Ciuc, 28 ianuarie 2005.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

EIGEL TIBOR

Contrasemnează secretar

PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA