HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

59. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 59 / 2005 privind aprobarea includerii în patrimoniul privat al municipiului Miercurea-Ciuc a a terenului în suprafaţă de 4.000 mp, situat la harghita – Băi

            Consiliul Local al municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 27 aprilie 2005;

            Având în vedere Raportul nr. 3701 / 2005 a Biroului de investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice din cadrul primăriei municipiului Miercurea - Ciuc;

            Avizat favorabil de  comisiile :

-         pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice respectiv drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

-         de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

          Ţinând cont de prevederile  Legii nr.213/1998  privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu  modificările şi completările ulterioare;

           Luând în considerare art. 36 din  Legea nr. 18 / 1991 privind fondul funciar, republicat.

           În temeiul art.38 alineatul (2) litera ,,f,, art.46 alineatul  (1) şi (2)  şi art. 125. din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

           Art. 1 Se aprobă includerea în domeniul privat al municipiului Miercurea – Ciuc a terenului în suprafaţă de 4.000 mp, situat la Harghita-Băi, identificat prin nr. cadastral  4995.

 

           Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului, Biroul investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice şi Serviciul financiar- contabil.

 

          Art.3 Prezenta  hotărâre se comunică :

a)  Prefectului Judeţului Harghita;

b)      Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice;

c)      Serviciul financiar contabil;

           

Miercurea-Ciuc, 27 aprilie  2005.

 

 

 PREŞEDINTELE   ŞEDINŢEI                   Contrasemnează – secretar

   ss. LŐRINCZ  CSILLA                                  Paizs Gyöngyi Juliánna        

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA