HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

58. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 58 / 2005 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ” SPAŢIU COMERCIAL TIP MALL ” din municipiul Miercurea-Ciuc, proiect nr. 738/2005, elaborat de S.C. KONTUR S.R.L.

Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din  27 aprilie 2005;

Având în vedere proiectul nr. 738/2005 – faza P.U.D, elaborat de SC. KONTUR  SRL;

Având în vedere RAPORTUL de specialitate nr. 9775/2005 al Serviciului de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc;

  Luând în considerare avizele favorabile ale forurilor abilitate, solicitate prin Certificatul de Urbanism nr 866/2004  eliberat de Primăria municipiului Miercurea-Ciuc;

  Avizat favorabil de  comisiile:

  - de organizarea şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

 - pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

- de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat şi agricultură;

  În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 republicat, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi Ordinului M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000, privind Metodologia de elaborare şi cadru conţinut  P.U.D.

 În temeiul articolul nr.38  litera ”c” şi „k”, şi  articolul nr.46  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu completările şi modificările ulterioare;

                                                         

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

          Art.1.   Se aprobă soluţiile şi prevederile „privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ” SPAŢIU COMERCIAL TIP MALL ”  din municipiul Miercurea-Ciuc, proiect nr. 738/2005, elaborat de S.C. KONTUR  S.R.L.

          Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Ráduly Róbert Kálmán şi Serviciul de urbanism şi amenajarea teritoriului, din cadrul Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc.

               Art.3.     Prezenta hotărâre se comunică:

                        a.)    Prefectului Judeţului  Harghita;

b.)        SC. KONTUR SRL;

c.)         Serviciului urbanism din cadrul Primăriei municipiului M-Ciuc.

                                                                    

 Miercurea-Ciuc, 27 aprilie  2005.

 

 PREŞEDINTELE   ŞEDINŢEI                   Contrasemnează – secretar

      ss. LŐRINCZ  CSILLA                                Paizs Gyöngyi Juliánna       

CONDIŢII  KAUFL AND :

 

 

 

-         amenajarea în P.U.D. a B-ului Timişoarei în aşa fel încât axul străzii la intersecţia străzii  Lunca Mare să nu sufere deviaţie (  marginea străzii  să continue în aceeaşi linie ca şi spaţiul stradal existent ) conform P.U.G. ;

 

-         B-dul Timişoarei ( continuarea spre nord  după intersecţia cu strada Lunca Mare ) să fie construită şi amenajată până la limita nordică a proprietăţii petentului, pe toată suprafaţa cu 4 benzi;

 

-         până la intrarea în parcarea supermarketului de pe B-dul Timişoarei ( continuare după strada Lunca Mare) să fie amenajate toate utilităţile ( canalizare pluvială şi menajeră, conductă de apă conform indicaţiilor GOSCOM ) .

 

-         petentul să amplaseze pe cheltuiala proprie sistem de dirijare a circulaţiei cu semafoare în intersecţia B-dul Timişoarei – strada Lunca  Mare.

 

-         banda dreaptă de pe lângă supermarket a străzii Lunca Mare ( din est spre vest ) să fie amenajată  pe cheltuiala petentului  astfel încât strada să fie conformă cu P.U.D. – ul aprobat.

 

-         parcarea supermarketului să fie deschisă ( parcarea să fie liberă ) permanent astfel încât  să fie permisă parcarea autoturismelor în parcarea supermarketului fără restricţii şi gratuit;

 

-         pe lângă marginea estică a marginii B-ului Timişoarei ( în continuare după strada Lunca Mare ) să fie amenajat trotuar;

 

-         trotuarul în împrejurimea supermarketului lângă strada Lunca Mare şi B-dul Timişoarei să aibă lăţimea de 3 m minim  ;

 

 

               Miercurea – Ciuc, 25 aprilie 2005.

 

 

                                                                        Comisia  pentru organizare şi dezvoltare

                                                                         urbanistică, realizarea lucrărilor publice,

                                                                              protecţia mediului înconjurător  

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA