HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

55. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 55 / 2005 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU” STRADA PICTOR NAGY IMRE F.N ” din municipiul Miercurea-Ciuc, proiect nr. 740/2005, elaborat de S.C. KONTUR S.R.L. cu scopul

Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din  27 aprilie 2005;

Având în vedere proiectul nr. 740/2005 – faza P.U.D, elaborat de SC. KONTUR  SRL;

Având în vedere RAPORTUL  de specialitate nr.9641/2005 al Serviciului de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc;

       Luând în considerare avizele favorabile ale forurilor abilitate, solicitate prin Certificatul de Urbanism nr 750/2004  eliberat de Primăria municipiului Miercurea-Ciuc;

  Avizat favorabil de  comisiile:

  - de organizarea şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

 - pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

- de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat şi agricultură;

  În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 republicat, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi Ordinului M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000, privind Metodologia de elaborare şi cadru conţinut  P.U.D.

 În temeiul articolul nr.38,  litera ”c” şi „k”, şi  articolul nr.46  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi  completările ulterioare ;

                                                         

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

          Art.1.     Se aprobă soluţiile şi prevederile „ PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU” STRADA PICTOR NAGY IMRE F.N ”  din municipiul Miercurea-Ciuc, proiect nr. 740/2005, elaborat de S.C. KONTUR  S.R.L. cu scopul  construirii unor case de locuit înşiruite  individuale.

          Art.2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Ráduly Róbert Kálmán şi Serviciul de urbanism şi amenajarea teritoriului, din cadrul Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc.

               Art.3.     Prezenta hotărâre se comunică:

                        a.)    Prefectului judeţului Harghita;

b.)        SC. KONTUR SRL.

                             c.) Serviciului urbanism din cadrul Primăriei municipale Miercurea – Ciuc.                                
 
Miercurea -Ciuc, 27 aprilie  2005.

                                    
PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI                         Contrasemnează -  secretar,

  LŐRINCZ CSILLA                         Paizs Gyöngyi Juliánna                                                               

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA