HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

54. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 54 / 2005 privind aprobarea inventarului terenurilor disponibile ce pot fi atribuite în folosinţă gratuită conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru

Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 2005;

Având în vedere Raportul Comisiei de identificare şi inventariere a terenurilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr.15/2003, se propune aprobarea inventarului terenurilor disponibile ce pot fi atribuite în folosinţa gratuită conform Legii nr.15/2003.

Avizat favorabil de comisiile :

- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

-pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat.

- de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

În conformitate cu dispoziţiile art.2 alin.2 din H.G. nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală,

În temeiul prevederilor art.38 alineatul (2) literele “g şi k “ precum şi art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare ,

H O T Ă R Â Ş T E:

Art.1 Se aprobă inventarul terenurilor disponibile ce pot fi atribuite în folosinţă gratuită conform prevederilor Legii nr.15/2003, după cum urmează:

- terenul situat în municipiul Miercurea-Ciuc, Harghita-Băi f.n. sub nr.cadastral 953, intravilan în suprafaţă de 500 mp.conform planşei anexate, care face parte inetgrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Miercurea-Ciuc Ráduly Róbert Kálmán.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică:

a) Prefectului Judeţului Harghita,

b) Compartimentului comunitar pentru agricultură,

Miercurea-Ciuc, la 27 aprilie2005

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                          Contrasemnează - secretar,

ss. LŐRINCZ CSILLA                                             Paizs Gyöngyi Julianna


Anexă la HOTĂRÂREA Nr. 54 din

              27 aprilie  / 2005

 

 

SITUAŢIA

terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al unităţilor

administrativ –teritoriale

din intravilanul localităţii Municipiului Miercurea-Ciuc

 

 

 

Municipiul

Miercurea-Ciuc

Suprafaţa

totală

–mp–

din care

curţi

construcţii

arabil

vii

livezi

păşuni

Harghita-Băi, fn.

Nr.cadastral:953

500

 

500

 

­

-

-

-

 

 

 

            PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI              Contrasemnează  -secretar

             LŐRINCZ  CSILLA                           Paizs Gyöngyi Juliánna

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA