HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

53. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 53 / 2005 privind propunerea pentru reconstituirea dreptului de proprietate a suprafeţei de teren intravilan

       Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 27 aprilie 2005;

       Având în vedere Raportul prezentat de Compartimentul comunitar pentru cadastru şi  agricultură ;

       Avizat favorabil de  comisia :

    -  pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi  libertăţilor cetăţenilor  ;

      Având în vedere prevederile art.36  din Legea nr.18 / 1991 privind fondul  funciar;

      In temeiul prevederilor  art.38, alineatul (2), litera „ f „  precum şi art. 46 din Legea nr.215 / 2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare ;

 

 

                                                   H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 Art.1 Se propune  reconstituirea  dreptului de proprietate asupra terenurilor intravilane, persoanelor îndreptăţite conform  Anexei nr.1,  care  face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Miercurea - Ciuc şi  Compartimentul  comunitar pentru cadastru şi  agricultură din cadrul Primăriei municipiului  Miercurea - Ciuc.

 Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică :

a)      Prefectului Judeţului Harghita;

b)      Compartimentului comunitar pentru cadastru şi agricultură.

c)      Persoanei interesate.

 

Miercurea-Ciuc, 27 aprilie  2005.

 

 

                                                  PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI

                                                       ss. LŐRINCZ CSILLA  

 

                                     

                                                                                     Contrasemnează – secretar                                                                                                                               Paizs  György Juliánna


  Avizat – secretar    PAIZS GYÖNGYI JULIANNA

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

 

 

PRIVIND RESTITUIREA SUPRAFEŢELOR INTRAVILANE LA CERERE, PERSOANELOR  FIZICE CONFORM ART.NR.36 DIN LEGEA NR.18/1991 REPUBLICATĂ

 

 

                 Tabelul nominal cuprinde un număr de 1 persoane, care a depus cerere de reconstituire a dreptului de proprietate asupra intravilanului deţinute în folosinţă pe raza administrativă a municipiului .

 

          Conform Art. nr.36. Alin(3)-,,Terenurile atribuite în folosinţă pe durata existenţei construcţiilor dobânditorilor acestora, ca efect al preluării terenurilor aferente construcţiilor, în condiţiile dispoziţiilor art.30 din Legea nr.58/1974 cu privire la sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale, trec în proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinţă a terenului, proprietari ai locuinţelor.”

De prevederile acestui aliniat beneficiază persoanele trecute la poziţia:nr. 1.

-terenul este situat în perimetrul municipiului cu construcţii destinate caselor de locuit.

     Propun aprobarea în proprietate a suprafeţelor de terenuri intravilane cuprinse în tabelul nominal pe baza actelor doveditoare anexate cererii.

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL COMUNITAR  PENTRU  AGRICULTURĂ

 

 

BENKŐ GÁBOR

     

 

 

Rendezvényajánló

OKT ELMARAD!!!! INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – koncert
29
OKT ELMARAD!!! Király István: EGY IFJÚKOMMUNISTA A DAMASZKUSZI ÚTON
22
OKT ELMARAD!!! Tircsné Dr. Propper Valéria: MAGYAR ÍRÓK A VILÁGHÁBORÚ(K) ÉS TRIANON POKLÁBAN
15
OKT ERDEI VIGASSÁGOK – gyerekhangverseny
14
OKT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 – időszakos tárlat
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA