HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

52. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 52 / 2005 privind aprobarea închirierii temporare a unor terenuri din domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc

Consiliul Local al Municipiului Miercurea - Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 27 aprilie   2005;

Având în vedere Raportul nr. 7600 /2005 al Biroului  investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice, din cadrul Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc;

Avizat favorabil de  comisiile :

-  pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ;

- de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat;

-          de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului;

-          de servicii publice, comerţ şi relaţii cu cetăţenii;

În conformitate cu art.14  aliniatele 1 şi 2 , art. 15 a  Legii nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

                În baza art. 38 aliniatul 2 literele  ”f” şi ”g”, art.46 şi art. 125, aliniatele 1şi 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

              Art.1. Se aprobă închirierea temporară prin licitaţie publică anuală, pe perioada de 1 mai - 30 septembrie, a unor terenuri din domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, în locurile aprobate conform planului de situaţie, care face parte integrantă din prezenta hotărâre ca anexă nr. 1, în scopul amplasării de aparate Pop Corn mobil.

            Art.2. (1) Se aprobă locurile de amplasare de tonetă mobilă pentru comercializarea florilor după modelele avizate, conform planului de situaţie, care face parte integrantă din prezenta hotărâre ca anexă nr. 2.

            (2) Închirierea locurilor se va realiza prin grija Administratorului pieţii, respectând ”Regulamentul privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în cadrul pieţei agroalimentare aprobat prin Hotărârea nr. 44/2005 a Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc.”

Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul Szőke Domokos şi Serviciul de administrare a domeniului şi patrimoniului public, servicii publice.

Art.4.      Prezenta hotărâre  se  va comunica:

                                                a) Prefectului Judeţului Harghita;

                                                b) Viceprimarului Szőke Domokos;

c) Serviciului de administrare a domeniului şi patrimoniului public, servicii publice;

d) Biroului de investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice;

e) Serviciului financiar contabil;

f) Compartimentului  comercial şi autorizări;

g) Administratorului  pieţii.

          Miercurea – Ciuc, la  27  aprilie 2005.

 

                                      PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI                        Contrasemnează - secretar

                                             LŐRINCZ CSILLA                               PAIZS  GYÖNGYI JULIÁNNA

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA