HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

51. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 51 / 2005 privind aprobarea revocării Hotărârii nr.49/1999 al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc referitoare la darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 5436 mp teren în Zona Morii Asociaţie

Consiliul Local al Municipiului Miercurea - Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 27 aprilie 2005;

Având în vedere Raportul nr.6961 /2005 al Biroului  investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice, din cadrul Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc;

Avizat favorabil de  comisiile :

-  pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ;

- de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat;

-          de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului

înconjurător;

           -  pentru sănătate, protecţie socială, tineret, sport, agrement, turism şi culte;

Conform Hotărârii nr.163/1998 al Consiliului Local privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Zona Morii” din municipiul Miercurea-Ciuc, elaborat de Serviciul de urbanism şi amenajarea teritoriului;

Ţinând cont de Hotărârea nr.49/1999 al Consiliului Local referitoare la darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 5436 mp teren în Zona Morii Asociaţiei Handicapaţilor Fizici Harghita în vederea realizării Complexului de reabilitare pentru handicapaţi;

În temeiul art.38, alineatul (2), litera ”f”,  art.46, alineatul (2), şi art.126 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu  modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1 Se revocă Hotărârea nr.49/1999 al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc referitoare la darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 5436 mp. teren în Zona Morii Asociaţiei Handicapaţilor Fizici Harghita în vederea realizării Complexului de reabilitare pentru handicapaţi

Art.2  Se aprobă  rezilierea contractului nr.105/1999 încheiat cu  Asociaţia Handicapaţilor Fizici cu sediul în Miercurea-Ciuc, Str. Coşbuc nr.50.

Art.3  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului, Biroul investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii  publice şi Serviciul financiar contabil.

Art. 4. Prezenta hotărâre se  va comunica:

a) Prefectului Judeţului Harghita;

          b) Următoarelor birouri şi servicii din cadrul Primăriei:

-         Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului

-         Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice;

-     Serviciului financiar contabil

-     Serviciului de administrarea domeniului şi patrimoniului public, servicii publice.

                 

 Miercurea-Ciuc ,la 27 aprilie 2005.

 

                PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                                                                                                                Contrasemnează - secretar                               

                  ss. LŐRINCZ   CSILLA                                    PAIZS  GYÖNGYI JULIÁNNA

                                               -  pentru conformitate -

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA