HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

50. számú Határozat PROIECT DE HOTĂRÂRE / 2005 privind stabilirea preţului maxim de precolectare, colectare, transportul deşeurilor menajere şi industriale pentru persoane fizice , societăţi comerciale şi instituţii publice, practicate

            Consiliul Local Municipal Municipiului  Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară  28 octombrie  2005 ;

            Având în vedere Raportul întocmit de Serviciul de administrare a domeniului şi patrimoniului public, servicii publice cu privire la propunerea pentru avizare tarifelor pentru transportarea gunoiului menajer şi industrial  de la  persoane fizice , societăţi comerciale şi instituţii publice pe teritoriul municipiului Miercurea -Ciuc;

             Trimis spre avizare  comisiilor:

            - de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat şi agricultură;

            - pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

-         de servicii publice şi comerţ şi relaţii cu cetăţenii .

             Având în vedere Hotărârea nr. 95 / 2003 privind aprobarea Contractului de delegare a

gestiunii a serviciului public de precolectare, colectarea şi transportul deşeurilor menajere în municipiul Miercurea – Ciuc;

              Proiectul de hotărâre a fost adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei timp de 30 de zile, conform art. 6 alineatele 1 şi 2 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

. În conformitate cu prevederile art. 38, alineatul (2) , litera “d” şi art. 46 alineatul (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

            Art.1 Se aprobă începând cu data de 1 noiembrie 2005, reactualizarea tarifului pentru precolectare, colectare şi transportul deşeurilor menajere şi industriale pe teritoriul municipiului Miercurea-Ciuc, practicate de către S.C. Huron Export-Import S.R.L, în felul următor :

               - pentru persoane fizice din blocurile de locuit:   3,06 RON / pers. / lună cu TVA;     

- pentru persoane  fizice din casele particulare    3,06 RON / pers. / lună cu TVA;

- pentru persoane fizice şi juridice

      din casele de vacanţă                                         7,51 RON  /casă / lună cu TVA

- pentru persoane juridice                                    38,47 RON / mc. cu TVA;

           Art.2 Preţul depozitării  se modifică,  de la  2,6 RON /mc la 4,0 RON / mc.

           Art.3Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul de administrare a domeniului şi patrimoniului public, servicii publice din cadrul Primăriei Municipale Miercurea – Ciuc şi S.C. Huron Export-Import S.R.L.

           Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică :

a)      Instituţiei Prefectului judeţului Harghita ;

b)      Serviciului de administrare a domeniului şi patrimoniului public, servicii publice;

c)      Direcţiei financiar – contabile;

d)      S.C. HURON Export – Import S.R.L.

Miercurea - Ciuc, 28 octombrie  2005.

 

               Iniţiat  de primar,                                         Avizat pentru legalitate   - secretar

            Ráduly Róbert Kálmán                                        PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA