HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

49. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 49 / 2005 privind alocarea sumei de 19.500.000 lei pentru „Cheltuieli de protocol „ din Bugetul de venituri şi cheltuieli pe

           Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 27 aprilie 2005;

           Având în vedere Raportul nr. 9374/2005 al Compartimentului de relaţii şi informaţii publice şi relaţii cu asociaţiile de proprietari  prin care se propune  alocarea sumei de 19. 500.000 lei din Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2005, pentru  primirea  delegaţiei  oficiale  a  oraşului înfrăţit  KAPOSVÁR – UNGARIA, în perioada 27 – 29 aprilie 2005, pentru a participa la o întâlnire  cu organizatorii comemorării artistului SZÁSZ ENDRE, respectiv cu artiştii care vor executa placa comemorativă.

          Avizat favorabil de  comisiile:

-          pentru administraţia  publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

-          de studii,  prognoze economico – sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat.

-          Pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură şi oraşe înfrăţite.

          Văzând  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45 / 2003 privind finanţele publice locale,  completată şi modificată precum şi  art. 4 alineatele  (1) şi (2)  din Ordonanţa Guvernului nr. 80 din 30 august 2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, actualizată prin Hotărârea Guvernului nr. 1241 din 5 august 2004 pentru actualizarea limitelor maxime de cheltuieli prevăzute în Anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului  nr. 80 / 2001.

           În temeiul art.38, alineatul 2, litera “d" respectiv art. 46 alineatul (2)  din Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală, cu completările şi modificările ulterioare;

           

H O T Ă R Ă Ş T E :

          Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 19.500.000 lei din Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2005,  Capitolul Autorităţi executive 51.02.05, Subcapitolul 05, art. 30, alineatul 02, pentru primirea  delegaţiei  oficiale  a oraşului înfrăţit  KAPOSVÁR – UNGARIA, în perioada 27 – 29 aprilie 2005,  pentru a participa la o întâlnire  cu organizatorii comemorării artistului SZÁSZ ENDRE, respectiv cu artiştii care vor executa placa comemorativă.

        Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Direcţia financiar – contabilă  şi Compartimentul de relaţii şi informaţii publice şi relaţii cu asociaţiile de proprietari  din cadrul Primăriei Municipale Miercurea-Ciuc.

            Art.3 Prezenta hotărâre se comunică :

a)      Prefectului Judeţului Harghita ;

b)      Primarului municipiului ;

c)      Direcţiei financiar – contabile;

d)      Compartimentului de relaţii şi informaţii publice şi relaţii cu asociaţiile de proprietari.

           

           Miercurea-Ciuc, 27 aprilie  2005.

 

                        PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                           Contrasemnează - secretar

                        ss. LŐRINCZ  CSILLA                                  PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA