HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

48. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 48 /2005 privind însărcinarea SC GOSCOM – S.A. cu întocmirea documentaţiilor şi plata contravalorii aparatelor de măsură montate de Asociaţiile de proprietari

Consiliul Local al Municipiului Miercurea - Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 27 aprilie 2005;

Având în vedere Raportul nr. 6217/2005 al Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice din cadrul Primăriei Municipiului  Miercurea-Ciuc ;

Avizat favorabil de comisiile:

      - pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

            - de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, investiţii şi administrarea domeniului public si privat;

           - pentru servicii publice, comerţ şi relaţii cu cetăţenii.

       Ţinând cont de Hotărârea nr.74/2001 al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc privind aprobarea rambursării din bugetul local, pe etape, a contravalorii aparatelor de măsură către asociaţiile de proprietari;

       Potrivit Hotărârii nr.348/1993 privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici;

            Conform Ordinului nr.29/1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici;

       Având în vedere Hotărârea nr.400/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari modificat prin Hotărârea nr.1386/2003;

Luând  în considerare  prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 45/2003 privind Finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 38, alineatul (2)  litera „d” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală cu completările şi modificările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se însărcinează S.C. GOSCOM – S.A. cu întocmirea documentaţiilor necesare restituirii contravalorii aparatelor de măsură montate de asociaţiile de proprietari.

            Art.2. Plata contravalorii aparatelor de măsură  se va efectua prin S.C.GOSCOM – S.A. care va asigura fondurile necesare din bugetul local din sumele cuprinse în Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2005 la Capitolul 63.02 poz. C.4 care vor fi puse la dispoziţia acestuia în baza facturilor emise şi acceptate de către proprietar.

            Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului,  Biroul investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice, Serviciului financiar - contabil şi SC GOSCOM – S.A.

Art.4. Prezenta hotărâre se  comunică :

            a)  Prefectului Judeţului Harghita;

            b)  S.C. GOSCOM – S.A.;

            c)  Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice;

d)      Serviciului financiar - contabil.

 

           Miercurea – Ciuc, 27 aprilie 2005.      

                     

         PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI                 Contrasemnează - secretar
   
                L
ŐRINCZ CSILLA                 
     PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA