HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

99. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 99 / 2006 privind propunerea pentru constituirea dreptului de proprietate a suprafeţei de teren intravilan persoanelor îndreptăţite conform art. 36 din Legea nr.18 / 1991

 Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 26 mai 2006;

Avizat favorabil de comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

Având în vedere prevederile art.36 din Legea nr.18 / 1991 privind fondul funciar;

In temeiul prevederilor art.38, alineatul (2), litera f), precum şi art. 46, alineatul (2) din Legea nr.215 / 2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare ;

 H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1 Se propune constituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor intravilane, persoanelor îndreptăţite conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Miercurea - Ciuc şi Compartimentul comunitar pentru cadastru ,agricultură şi silvicultură din cadrul Primăriei municipiului Miercurea - Ciuc.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică :

b) Compartimentului comunitar pentru cadastru , agricultură şi silvicultură;

c) Persoanei interesate.

a) Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita;

Miercurea-Ciuc, 26 mai 2006.

 

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

 

 

HAJDU GÁBOR

Contrasemnează –secretar

Paizs Gyöngyi Juliánna

 

 

Anexă la Hotărârea nr. 99

. din 26 mai 2006.

 

 

TABEL NOMINAL

 

cu persoanele care solicită constituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor intravilane conform Art.nr.36 din Legea nr.18/1991 republicată

 

 

 

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

Adresa

Locul situării imobilului

Suprafaţa solicitată

-mp-

Suprafaţa dovedită

cu acte

-mp-

Temeiul legal

1.

Domokos Endre şi Domokos Enikő

M-Ciuc str.Dózsa György nr.30

 

M-Ciuc

str.Dózsa György nr.30

 

141

141

 

C.F.4414 nr.top 2803/14/1

 

 


Miercurea-Ciuc, la 26 mai 2006.

 

 

 

 

 

PRE

ŞEDINTELE ŞEDINŢEI

HAJDU GÁBOR

 

 

 

 

 

Contrasemnează –secretar

Paizs Gyöngyi Juliánna

 

Având în vedere Raportul prezentat de Compartimentul comunitar pentru cadastru, agricultură şi silvicultură;

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA