HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

98. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 98 / 2006 privind recalcularea preţului de producere şi distribuţie a energiei termice ajustat anterior prin Hotărârea nr. 98/2005 a Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc, de către S.C. GOSCOM S.A. Miercurea-Ciuc,

Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară 26 mai 2006.

Având în vedere Raportul Serviciului de administrare a domeniului şi patrimoniului public, servicii publice, precum şi documentaţia completă depusă de S.C. GOSCOM S.A. Miercurea- Ciuc, prin care solicită aprobarea preţurilor recalculat de producere şi distribuţie a energiei termice, ajustate anterior prin Hotărârea nr.98/2005 a Consiliului Local Municipal Miercurea –Ciuc şi ajustarea preţului local de referinţă a energiei termice livrată populaţiei prin sistemul centralizat, aprobat prin Hotărârea nr. 154/2005 a Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc, începând cu data de 1 mai 2006;.Văzând Hotărârea nr.154/2005 privind stabilirea preţului local de referinţă al energiei termice livrată populaţiei prin sistemul centralizat de către S.C. GOSCOM S.A, precum şi Expunerea de motive a primarului municipiului Miercurea-Ciuc;

Avizat favorabil de comisiile:

  • de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrare a domeniului public şi privat;
  • de servicii publice şi comerţ, relaţii cu cetăţenii;

În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 73 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, art. 40, precum şi Ordinul ANRGN nr. 1074 din 14 decembrie 2005 şi Ordinul ANRE nr. 49 din 15 decembrie 2005, care implicit modifică şi preţul energiei termice.

Proiectul de hotărâre a fost adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei municipale Miercurea- Ciuc, timp de 30 de zile, conform art.6 alineatele (1) şi (2) din Legea nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

În temeiul art. 38, alineatul (2), literele d), j) şi m), precum şi art. 46, alineatul(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu completările şi modificările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art. 1

a. Preţul de 201,20 lei/RON/Gcal, exclusiv TVA, pentru energia termică produsă şi distribuită pe bază de gaze naturale, destinată agenţilor economici însemnând o majorarea de 12,37 faţă de 179,05 RON/Gcal;

- preţul include o cotă de dezvoltare de 3% respectiv 5,59 lei / RON / Gcal; 

b. Preţul de 232.78 lei/RON/Gcal

 Art.2

 

inclusiv TVA, pentru energia termică produsă şi distribuită pe bază de gaze naturale, destinată populaţiei faţă de 207,16 RON/Gcal, însemnând o majorare de 12,37 %.;

Se aprobă modificarea preţului local de referinţă a energiei termice livrată populaţiei prin sistemul centralizat, la 176 RON inclusiv TVAArt.3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului, Consiliul de Administraţie al S.C. GOSCOM S.A., Serviciul de administrare a domeniului şi patrimoniului public, servicii publice, Biroul de investiţii evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice şi Direcţia economică, Serviciul financiar-contabil din cadrul Primăriei Municipale Miercurea-Ciuc.

 Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica :

a).Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita ;

b). SC GOSCOM SA

c). Următoarelor birouri din cadrul Primăriei Municipale Miercurea-Ciuc:

- Biroului de investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice;

       

Serviciului de administrare a domeniului şi patrimoniului public, servicii publice;

- Direcţiei ecomice, Serviciului financiar – contabil.

Miercurea-Ciuc, 26 mai 2006.

 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

HAJDU GÁBOR  

Contrasemnează - secretar

Paizs Gyöngyi Juliánna

       

, începând cu data de 1 mai 2006.
.
Se aprobă nivelurile de preţ de producere şi tariful de distribuţie la serviciul de energie termică, începând cu data de 1 mai 2006, după cum urmează:

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA