HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

97. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 97 / 2006 privind rezilierea Contractelor de concesiune nr. 220 /1999 şi 221 /1999 încheiate cu Gálfi László şi Szávuly Jenő

Consiliul Local al Municipiului Miercurea - Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 26 mai 2006;iercurea-Ciuc;

- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

- de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat;

- de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

 

Ţinând cont de adresele nr. 5375/2006 şi nr. 5376/2006, depuse de către Gálfi László şi Szávuly Jenő, privind cererea rezilierii contractelor de concesiune încheiate cu aceştia;

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare Legea nr. 219

În temeiul art. 38, alineatul (2), literele f) şi h), art. 46, alineatul (2) şi art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

/1998 privind regimul concesiunilor şi Hotărârea Guvernului nr. 216/1999 cu privire la aprobarea Normelor Metodologice cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1

Se aprobă rezilierea Contractului de concesiune nr.220/1999, încheiat cu numitul Gálfi László, domiciliat în Miercurea-Ciuc, str. Braşovului nr.45/1, asupra terenului în suprafaţă de 18 mp, identificat prin nr. top 2827/2/a/1/2/3, situat în str. Braşovului între blocurile nr.49-53, datorită faptului că, nu poate să-şi realizeze lucrarea pentru care a câştigat licitaţia.

Art.2

Se aprobă rezilierea Contractului de concesiune nr.221/1999, încheiat cu numitul Szávuly Jenő, domiciliat în Miercurea – Ciuc, str. Braşovului nr.49, asupra terenului în suprafaţă de 18 mp, identificat prin nr. top 2827/2/a/1/2/4, situat în Str. Braşovului între blocurile nr.49-53, datorită faptului că, nu poate să-şi realizeze lucrarea pentru care a câştigat licitaţia.

Art.3

Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului, Biroul investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice şi Direcţia economică - Serviciul financiar contabil.

Art. 4

  • numitului Gálfi László;
  • numitului Szávuly Jen
  • Biroului de investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice;
  • Direcţiei economice - Serviciului financiar contabil ;
  • Serviciului de administrare a domeniului şi patrimoniului public, servicii publice;
  • Serviciului de urbanism şi amenajare a terit

 

Miercurea-Ciuc, 26 mai 2006.

Prezenta hotărâre se va înainta

Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita;

Se va comunica:

ő;oriului.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

 

 

HAJDU GÁBOR

Contrasemnează –secretar

Paizs Gyöngyi Juliánna

:

Având în vedere Raportul nr.5451/2006 al Biroului de investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice din cadrul Primăriei Municipiului M

Avizat favorabil de comisiile:

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA