HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

96. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 96 /2006 privind modificarea Contractului de concesiune nr.2764/1998, încheiat cu SC GOSCOM SA, prin scoaterea unor apartamente din domeniul privat al municipiului, cumpărate din fondul locativ de stat

 Consiliul Local al Municipiului Miercurea - Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 26 mai 2006;

Avizat favorabil de comisiile:

- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

- de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat;

Ţinând cont de Contractul de concesiune nr.2764/1998, încheiat cu SC GOSCOM SA şi Hotărârea nr.32/2003 al Consilului Local al municipiului Miercurea-Ciuc, privind prelungirea Contractului de concesiune

nr.2764/1998;

Luând în considerare Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor şi Hotărârea Guvernului nr. 216/1999 cu privire la aprobarea Normelor Metodologice cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 cu modificările şi completările ulterioare;

Po

Având în vedere art. 14 din Decretul - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 38, alineatul (2), literele f) şi h), art. 46 alineatul (2) şi art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completă

 

Art.1

trivit prevederilor art. 4 a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;rile ulterioare;H O T Ă R Ă Ş T E :  Se aprobă modificarea anexei nr.2 al Contractului de concesiune nr.2764/1998, încheiat cu S.C. GOSCOM S.A., prin scoaterea apartamentelor situate în str. Harghita nr.4/16, şi în Aleea Copiilor nr.1/D/29, cumpărate din fondul locativ de stat, din domeniul privat al municipiului şi diminuarea valorii acesteia cu suma de 5250 lei, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2

Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului, Biroul de investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice, Direcţia economică, Serviciului financiar-contabil şi S.C. GOSCOM S.A.

Art. 3

  • S.C. GOSCOM SA ;
  • S.C. CIVIS HARGHITA SRL;
Prezenta hotărâre se va înainta

Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita;

Se va comunica:

 • Biroului de investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice;
 • Direcţiei economice Serviciului financiar - contabil ;
 • Serviciului de administrare a domeniului şi patrimoniului public, servicii p
 • ublice;
 • Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului.
 •  

  Miercurea-Ciuc, 26 mai 2006.

     

   

   

  PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

  HAJDU GÁBOR

  Contrasemnează –secretar

  Paizs Gyöngyi Juliánna

   

   

   

   

   

   

  Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 96 din 26 mai 2006

   

   

                T A B E L - N O M I N A Lale apartamentelor, care urmează a fi scoase din domeniul privat al municipiului

  Miercurea-Ciuc

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele

  Adresa

  Nr. şi data contract de

  vânzare-cumpărare

  Valoare

  Inventar

   

  Nr. de inventar

   

  Poziţia

  în anexa nr.2

  1.

  Szőcs Magdalena

  Miercurea-Ciuc str. Harghita

  nr.4 ap. 16

  61922/13.01.2006

  4200 lei

  1328

  59

   

  2.

  Hârşescu Cornelia

  Miercurea-Ciuc, Aleea Copiilor

  nr. 1 scara D ap.29

  61944/14.13.2006

  1050 lei

   

  1914

  23

    

  Miercurea-Ciuc, 26 mai 2006.

  PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

  HAJDU GÁBOR

   

  Contrasemnează –secretar

  Paizs Gyöngyi Juliánna

    

  :

  Având în vedere Raportul nr.5121/2006 al Biroului de investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc;

  Rendezvényajánló

  JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
  22
  JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
  21
  JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
  20
  JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
  18
  JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
  08

     KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


        GALÉRIA