HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

111. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 111 /2005 privind aprobarea programului „Tabără pentru copii sinistraţi din Banat Apa trece pietrele rămân” precum şi a Contractului de colaborare cu Consiliul Judeţean Harghita cu privire la cofinanţarea a

Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 29 iulie 2005;

Având în vedere Raportul nr. 15138/2005 al Biroului de integrare europeană şi managem

Avizat favorabil de comisiile:

entul proiectelor;

- de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat;

- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

- de servicii publice şi comerţ, relaţii cu cetăţenii;

- pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură şi oraşe înfrăţite;

- pentru sănătate, protecţie socială, tineret, sport, agrement, turism şi culte

În conformitate cu prevederile art. 16, 31 şi 32 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare aprobată prin Legea nr.108/2003 şi Legea nr. 114/2005;

În temeiul prev

ederilor art. 38, alineatul (2), literele “d” şi “x” şi art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu completările şi modificările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art. 1.

Se aprobă programul “Tabără pentru copii sinistraţi din Banat Apa trece pietrele rămân

Art. 2.

   

 1. 5.000 RON din bugetul Consiliului Judeţean Harghita;
 2.  

   

 3. 2.725 RON din donaţiile primite cu ocazia concertului de ajutorare a sinistraţilor din Banat din 22 mai 2005;
 4.  

   

 5. 22.275 RON din fondul de rezervă bugetară al consiliului local.
 6.  

Sumele necesare derulării programului se vor asigura după cum urmează:

Art. 3.

Se aprobă încheierea Contractului de colaborare cu Consiliul Judeţean Harghita conform anexei 1 din prezenta hotărâre, cu privire la cofinanţare acestui program cu 5.000 RON, precum şi mandatarea primarului municipiului la semnarea contractului.

Art. 4.

Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi Biroul de integrare europeană şi managementul proiectelor din cadrul Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc.

Art. 4.

 1. Prefectului Judeţului Harghita;
 2. Consiliului Judeţean Harghita;
 3. Următoarele direcţii şi compartimente din cadrul Primăriei Miercurea-Ciuc:

 • Direcţia economică
 • Biroului de integrare europeană şi managementul proiectelor
Prezenta hotărâre se va comunica :

Miercurea–Ciuc, 29 iulie 2005.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI         Contrasemnează – secretar

HAJDU GÁBOR                                  PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

 

 

 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 111 /2005

 

CONTRACT DE COLABORARE

Nr. _________ din data de ____________

 

Părţile contractului

Art. 1.

(1) Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, cu sediul în localitatea Miercurea-Ciuc, Piaţa Cetăţii nr. 1, judeţul Harghita, telefon: 315120, fax: 371165, codul fiscal 4245747, cont virament nr. .........................., deschis la Trezoreria Miercurea-Ciuc, reprezentat prin Domnul Ráduly Róbert Kálmán, în calitate de primar,

şi

Consiliul Judeţean Harghita

Obiectul contractului

Art. 2.

Art. 3.

 

Durata contractului

Art. 4.

Prezentul contract se încheie pentru perioada cuprinsă între data semnării acestuia şi 10 august 2005.

 

Derularea programului

Art. 5

. Programul prevăzut la art. 2 alin. (1) se va realiza în perioada 25 iulie - 10 august 2005.

 

Efectuarea plăţilor

Art. 6.

 

Efectuarea cheltuielilor de către beneficiar

Art. 7.

(1) Orice sumă primită ca finanţare de la Consiliul Judeţean Harghita în temeiul prezentului contract va fi cheltuită de către Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc numai pentru realizarea Proiectului.

(2) Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc va efectua numai cheltuieli care se încadrează în categoriile şi limitele de cheltuieli aprobate ale Proiectului.

 

Drepturile şi obligaţiile părţilor

Art. 8.

Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc:

- are dreptul să primească sumele reprezentând finanţarea alocată, în condiţiile prevăzute în prezentul contract;

- are dreptul să prelungească perioada de derulare a proiectului prevăzută în prezentul contract, în cazul efectuării cu întârziere a plăţilor de către finanţator, dacă această întârziere generează modificări substanţiale în procesul desfăşurării programului sau proiectului;

- se obligă să utilizeze finanţarea numai în scopul realizării programului prevăzut la art. 2 alin. (1);

- se obligă să respecte perioada de derulare a programului în conformitate cu prevederile art. 5;

- se obligă să reflecte corect în evidenţele sale contabile, toate operaţiunile economico-financiare ale programului şi să le prezinte finanţatorului ori de câte ori îi sunt solicitate, pe durata derulării contractului;

- se obligă să întocmească exact şi corect toate documentele justificative privind utilizarea finanţarea alocată;

- se obligă să specifice, pe durata programului, pe afişe, cataloage, alte materiale publicitare, pe copertele CD-urilor, cărţilor şi altor bunuri similare, faptul că acestea au fost realizate cu finanţarea din bugetul Consiliului Judeţean Harghita;

- se obligă să prezinte finanţatorului, în termen de 15 zile de la data finalizării proiectului un raport final de activitate, împreună cu documentele justificative;

- se obligă să accepte controlul şi verificările finanţatorului în legătură cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie finanţarea primită.

 

Art. 9.

Consiliul Judeţean Harghita:

- se obligă să pună la dispoziţia beneficiarului sumele reprezentând finanţarea;

- are dreptul să solicite beneficiarului rapoarte şi explicaţii privind derularea programului;

- are dreptul să modifice cuantumul finanţării alocate sau să rezilieze prezentul contract dacă Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc comunică date, informaţii sau înscrisuri false ori eronate, precum şi în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale asumate de către beneficiar.

Modificarea, rezilierea şi încetarea contractului

Art. 10.

Prezentul contract poate fi modificat prin act adiţional numai în urma intervenirii unui caz de forţă majoră.

 

Art. 12

.
Prezentul contract încetează să producă efecte la data rezilierii acestuia sau, după caz, la data prevăzută la art. 4.

Clauze speciale

Art. 13.

(1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este valabil până la finalizarea programului prevăzut la art. 2 alin. (1).

(2) Perioada de implementare a programului este de 3 săptămâni.

 

Promovarea programului

Art. 14

(1) Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc are obligaţia de a face referire explicită pe toate materialele şi produsele realizate în urma finanţării primite (acolo unde este posibil), precum şi cu ocazia tuturor evenimentelor şi acţiunilor desfăşurate pe durata Proiectului despre faptul că finanţarea a fost primită de la Consiliul Judeţean Harghita.

 

Răspundere

Art. 15

(

(2) Consiliul Judeţean Harghita nu răspunde în cazul nerespectării legislaţiei în vigoare de către Beneficiar sau de către angajaţi, colaboratori sau consultanţi ai acestuia.

(3) Beneficiarul este răspunzător de respectarea legislaţiei fiscale naţionale şi răspunde pentru plata taxelor, impozitelor şi altor obligaţii către bugetul statului presupuse de derularea Proiectului al cărui titular este, cât şi a penalizărilor ce decurg din întârzierea acestor plăţi.

1) Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc este responsabil pentru modul în care finanţarea este folosită; răspunderea Consiliului Judeţean Harghita nu va fi în nici un fel angajat în cazul în care Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc va fi ţinut responsabil faţă de terţi pentru orice prejudicii cauzate în derularea programului şi în nici o altă situaţie ce decurge dintr-o acţiune sau inacţiune ilicită a Beneficiarului legată de finanţarea acordată prin prezentul contract.

 

Forţa majoră

Art. 16.

(1) Este exonerată de răspundere pentru neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligaţiilor ce-i revin partea care a fost împiedicată de intervenţia unui caz de forţă majoră.

(2) Este forţă majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat şi independent de voinţa părţilor, care le opreşte să-şi execute obligaţiile ce le revin potrivit prezentului contract.

(3) Intervenţia forţei majore trebuie comunicată de partea care o invocă în termen de două zile calendaristice de la data apariţiei acesteia.

 

Dispoziţii finale

Art. 17

.
Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru satisfacerea creanţelor rezultate în urma rezilierii.

Art. 18.

Clauzele prezentului contract se interpretează potrivit prevederilor Codului civil.

Art. 19.

Eventualele litigii dintre părţi urmează a fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul nerezolvării pe cale amiabilă, litigiile urmează a fi soluţionate de instanţele competente, potrivit legii.

Art. 20

.
Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare având aceeaşi forţă juridică, dintre care două exemplare pentru finanţator şi unul pentru beneficiar.

 

Miercurea- Ciuc, la _______________

 

 

 

 

Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc Consiliul Judeţean Harghita

PRIMAR, PREŞEDINTE

Ráduly Róbert Kálmán Bunta Levente

 

 

Director executiv, Viza C.F.P., Consilier

Meckl Tünde Antal Sándor

 

 

Consilier juridic Viza Juridică- Şef serviciu,

Becze Aranka Mocrei Ileana

 

 

Responsabil contract: Responsabil contract:

Dósa Eszter Korpos Szilvia

 

 

Miercurea – Ciuc, 29 iulie 2005.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

HAJDU GÁBOR

 

Contrasemnează – secretar

PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

.
.

(3) Utilizarea alocaţiilor bugetare în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul contract este interzisă şi atrage rezilierea acestuia fără intervenţia instanţei judecătoreşti. (4) În cazul în care beneficiarului i s-a notificat rezilierea prezentului contract din vina sa, acesta este obligat ca în termen de 30 de zile de la data primirii notificării să restituie finanţatorului toate sumele primite.

(5) În ceea ce priveşte restituirea sumelor primite, beneficiarul datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare, care se fac venit la bugetul de stat sau, după caz, la bugetul local.

Consiliul Judeţean Harghita va acorda finanţarea integral în termen de 30 zile lucrătoare de la semnarea prezentului contract.
Suma reprezentând finanţarea va fi virată din contul Consiliul Judeţean Harghita nr. _________________________, deschis la Trezoreria Miercurea-Ciuc, în contul Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc nr. _________________________, deschis la Trezoreria Miercurea-Ciuc, potrivit legii.
, cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5, judeţul Harghita, telefon: 207700, fax: 207716, codul fiscal 4245763, cont virament nr. ........................., deschis la Trezoreria Miercurea-Ciuc, reprezentat prin Domnul Bunta Levente, în calitate de preşedinte,

”, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta, cu un buget de 30.000 RON.

;

Rendezvényajánló

OKT ELMARAD!!!! INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – koncert
29
OKT ELMARAD!!! Király István: EGY IFJÚKOMMUNISTA A DAMASZKUSZI ÚTON
22
OKT ELMARAD!!! Tircsné Dr. Propper Valéria: MAGYAR ÍRÓK A VILÁGHÁBORÚ(K) ÉS TRIANON POKLÁBAN
15
OKT ERDEI VIGASSÁGOK – gyerekhangverseny
14
OKT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 – időszakos tárlat
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA