HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

110. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 110 / 2005 privind premierea elevilor evidenţiaţi, a profesorilor, şi antrenorilor cu rezultate deosebite obţinute la diferite concursuri şi competiţii naţionale şi internaţionale, cu ocazia “ZILELOR ORAŞULUI&

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 29 iulie 2005;

Având în vedere propunerea Comisiei de pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, şi oraşe înfrăţite şi cea a Comisiei pentru sănătate, protecţie socială, tineret, sport, agrement, turism şi culte, prin care se propune premierea elevilor cu rezultate deosebite, cu ocazia “Zilelor Oraşului“ Miercurea-Ciuc din luna august;

Avizat favorabil de comisiile:

2005

- pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, şi oraşe înfrăţite;

- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

- pentru sănătate, protecţie socială, tineret, sport, agrement, turism şi culte;

Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 45 / 2003 privind finanţele publice locale,completată şi modificată, aprobată prin Legea nr. 108 /2004 şi Legea nr. 114 /2005;

În temeiul prevederil

or art. 38, (2), litera “d“ şi “p” precum şi art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare ;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1

Se aprobă alocarea din Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 din Capitolul 59.02. “Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret” subcapitol 50 art.30 alineatul 07 a sumei depentru premierea elevilor evidenţiaţi, a profesorilor, îndrumătorilor şi antrenorilor acestora la diferite concursuri şi competiţii naţionale şi internaţionale în anul şcolar 2004/2005, premiere ce va avea loc cu ocazia “Zilelor Oraşului“ Miercurea-Ciuc din luna august 2005, în felul următor:

a)

cupoane valorice pentru cumpărare de cărţi în valoare de 200 RON pentru fiecare elev care a obţinut premiul I, II sau III la olimpiadele şcolare pe discipline, faza naţională, sau la concursurile internaţionale (clasele VII-XII) aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, şi cupoane valorice pentru cumpărare de cărţi în valoare de 100 RON pentru fiecare îndrumător (profesor), conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

b)

cupoane valorice pentru cumpărare de cărţi în valoare de 200 RONn naţional la grupa sa individuală de vârstă şi are rezultate meritorii în concursuri internaţionale, şi cupoane valorice pentru cumpărare de cărţi în valoare de 100 RONcare face parte integrantă din prezenta hotărâre;

c)

Art.2

cupoane valorice pentru cumpărare de cărţi în valoare de 100 RON pentru fiecare elev sportiv, care a obţinut rezultate deosebite cu echipa la competiţiile interne şi internaţionale şi cupoane valorice pentru cumpărare de cărţi în valoare de 200 RON pentru fiecare antrenor, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; Justificarea şi decontarea cheltuielilor se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare conform legii.

Art.3

prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Direcţia financiar-contabilă din cadrul Primăriei municipale Miercurea-Ciuc.

Art.4

Prezenta hotărâre se va comunica :

-

   

 

 

Prefectului judeţului Harghita;

 

 • Direcţiei financiar – contabilă;
 •  

   

 • Compartimentului cultural;
 •  

   

 • Primarului municipiului;
 • Viceprimarului Antal Attila .Miercurea - Ciuc, 29 iulie 2005.
 • PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI       Contrasemnează – secretar

   

   

   

   

   

  HAJDU GÁBOR                           PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA
  Cu aducerea la îndeplinire a
  pentru fiecare antrenor, conform Anexei nr. 2,
  pentru fiecare elev sportiv, care este campio
  9800 RON

  Rendezvényajánló

  OKT ELMARAD!!!! INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – koncert
  29
  OKT ELMARAD!!! Király István: EGY IFJÚKOMMUNISTA A DAMASZKUSZI ÚTON
  22
  OKT ELMARAD!!! Tircsné Dr. Propper Valéria: MAGYAR ÍRÓK A VILÁGHÁBORÚ(K) ÉS TRIANON POKLÁBAN
  15
  OKT ERDEI VIGASSÁGOK – gyerekhangverseny
  14
  OKT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 – időszakos tárlat
  08

     KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


        GALÉRIA