HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

109. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 109 / 2005 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia „Locuinţe sociale pentru rromi”

Consiliul Local al Municipiului Miercurea - Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 29 iulie 2005;

Având în vedere Raportul nr. 16986/2005 al Biroului de integrare europeană şi managementul proiectelor din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc;

Avizat favorabil de comisiile:

- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

- pentru sănătate, protecţie socială, tineret, sport, agrement, turism şi culte;

Luând în considerare prevederile art. 40 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2003 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

   

 • destinaţia: locuinţe sociale
 •  

   

 • suprafaţa terenului: 5000 mp
 •  

   

 • suprafaţa locuibilă 50 mp/locuinţă
 •  

   

 • număr locuinţe: 20
 •  

   

 • regim de înălţime: parter
 •  

Art. 2.

Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului, Biroul investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice, Serviciul financiar contabil şi Biroul de integrare europeană şi managementul proiectelor

Art.3.

a) Prefectului Judeţului Harghita;

c) Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice;

    
Prezenta hotărâre se comunică :

 

 • Serviciului financiar – contabil;
 •  

   

 • Biroul de integrare europeană şi managementul proiectelor.
 •  

  Miercurea – Ciuc, 29 iulie 2005.

   

  PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

  HAJDU GÁBOR

   

  Contrasemnează – secretar

  PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

   

   

  Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia “Locuinţe sociale pentru rromi” proiect elaborat de Primăria Miercurea-Ciuc din anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele indicatori tehnico-economici şi caracteristici:

   

 • apartamente cuplate câte 4
 • grup sanitar pe sexe cu duş şi chiuvetă
 • dotat cu latrină uscată
 • În conformitate cu anexa 1 al Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 1.013 din 6 iunie 2001 privind aprobarea structurii, conţinutului si modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achiziţia publica de servicii;

  În temeiul art. 38, alineatul (2), literele (c),(f),(m), art. 46 alineatul (1) şi alineatul (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;

  Rendezvényajánló

  OKT ELMARAD!!!! INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – koncert
  29
  OKT ELMARAD!!! Király István: EGY IFJÚKOMMUNISTA A DAMASZKUSZI ÚTON
  22
  OKT ELMARAD!!! Tircsné Dr. Propper Valéria: MAGYAR ÍRÓK A VILÁGHÁBORÚ(K) ÉS TRIANON POKLÁBAN
  15
  OKT ERDEI VIGASSÁGOK – gyerekhangverseny
  14
  OKT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 – időszakos tárlat
  08

     KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


        GALÉRIA