HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

108. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 108 / 2005 privind propunerea pentru reconstituirea dreptului de proprietate a suprafeţei de teren intravilan persoanelor îndreptăţite conform art. 36 din Legea nr.18 / 1991

Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 29 iulie 2005;

Având în vedere Raportul prezentat de Compartimentul comunitar pentru cadastru şi agricultură;

Avizat favorabil de comisiile :

    

  • pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
  •  

    

  • de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, admininistrarea domeniului public şi privat, şi agricultură;
  •  

   Având în vedere prevederile art.36 din Legea nr.18 / 1991 privind fondul funciar;

   In temeiul prevederilor art.38, alineatul (2), litera “ f “ precum şi art. 46 din Legea nr.215 / 2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare ;

    H O T Ă R Ă Ş T E : 

   Art.1 Se propune reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor intravilane, persoanelor îndreptăţite conform Anexei nr.1,care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

   Art.2

   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Miercurea - Ciuc şi Compartimentul comunitar pentru cadastru şi agricultură din cadrul Primăriei municipiului Miercurea - Ciuc.

   Art.3 Prezenta hotărâre se comunică :

    

  • c) Persoanei interesate.
  •  

     

   1. a) Prefectului judeţului Harghita;
   2.  

    b) Compartimentului comunitar pentru cadastru şi agricultură.

    

   Miercurea-Ciuc, 29 iulie 2005.

    

    

   PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

    

    

   HAJDU GÁBORContrasemnează – secretar

   PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

    

    

Rendezvényajánló

OKT ELMARAD!!!! INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – koncert
29
OKT ELMARAD!!! Király István: EGY IFJÚKOMMUNISTA A DAMASZKUSZI ÚTON
22
OKT ELMARAD!!! Tircsné Dr. Propper Valéria: MAGYAR ÍRÓK A VILÁGHÁBORÚ(K) ÉS TRIANON POKLÁBAN
15
OKT ERDEI VIGASSÁGOK – gyerekhangverseny
14
OKT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 – időszakos tárlat
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA