HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

106. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 106 / 2005 privind oportunitatea iniţierii concesionării Serviciilor regulate de transport public local de călători pe raza administrativ –teritorială a municipiului Miercurea 

Consiliul Local Municipal Miercurea – Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 29 iulie 2005;

Având în vederea iniţiativa consilierului ORBÁN LÁSZLÓ prin care se propune aprobarea concesionării serviciului regulate de transport public local de călători şi a infrastructurii acestuia pe teritoriul administrativ al municipiului Miercurea-Ciuc ;

Avizat favorabil de comisiile :

 • de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură;
 • de servicii publice, comerţ şi relaţii cu cetăţenii;
 • pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

Având în vedere art. 10 şi art. 11, alineatele (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 86 / 2001 privind serviciile de transport local de călători precum şi Hotărârea Guvernului nr. 828 /2003 pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 86 / 2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători aprobat prin Legea nr. 284 / 2002 şi Normele cadru privind organizarea şi funcţionarea serviciilor regulate de transport;

În temeiul prevederilor art. 38, alineatul (2) , litera “g” şi (3) precum şi art. 46 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare .

 

Art. 1 Se aprobă realizarea unui studiu privind oportunitatea iniţierii concesionării Serviciilor regulate de transport public local de călători pe raza administrativ-teritorială a municipiului Miercurea -Ciuc.

Art. 2 (1) În scopul realizării studiului de la art. 1 se constituie o comisie formată din 3 membri, în următoarea componenţă:

Benkő Alexandru consilier

Eigel Tibor consilier

Orbán László consilier

(2) Studiul va fi dezbătut în şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc din luna septembrie 2005.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul Szőke Domokos, Biroul investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice şi Serviciul de administrare a domeniului şi patrimoniului public, servicii publice din cadrul Primăriei Municipale Miercurea- Ciuc.

Art.4 Prezenta hotărâre se va comunica:

  1. Prefectului judeţului Harghita;
  2. Viceprimarului Szőke Domokos;
  3. Biroul investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice;
  4. Serviciul de administrare a domeniului şi patrimoniului public, servicii publice din
  5. cadrul Primăriei Municipale Miercurea- Ciuc;

  6. S.C. GOSCOM S.A. Miercurea-Ciuc.

 

Miercurea-Ciuc, 29 iulie 2005.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI       Contrasemnează – secretar

HAJDU GÁBOR                         PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Rendezvényajánló

OKT ELMARAD!!!! INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – koncert
29
OKT ELMARAD!!! Király István: EGY IFJÚKOMMUNISTA A DAMASZKUSZI ÚTON
22
OKT ELMARAD!!! Tircsné Dr. Propper Valéria: MAGYAR ÍRÓK A VILÁGHÁBORÚ(K) ÉS TRIANON POKLÁBAN
15
OKT ERDEI VIGASSÁGOK – gyerekhangverseny
14
OKT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 – időszakos tárlat
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA