HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

105. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 105 / 2005 privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă, a terenului aferent Universităţii Sapientia din Miercurea-Ciuc

Consiliul Local al Municipiului Miercurea - Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 29 iulie 2005;

Având în vedere Raportul nr.16554/2005 al Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice din cadrul Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc;

Avizat favorabil de comisiile:

- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ;

- de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat;

- de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului

înconjurător;

Ţinând cont de Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;

Luând în considerare Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor şi Hotărârea Guvernului nr. 216/1999 cu privire la aprobarea Normelor Metodologice cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 38, alin. 2, literele ”f” şi ”h” , art. 46, alin. 2 şi art. 125 alin. 1, 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

 H O T Ă R Ă Ş T E :  

Art.1

Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă, a terenului din domeniul privat al municipiului în suprafaţă de 3912 mp, identificat prin nr. cadastral 5847, necesară funcţionării Universităţii Sapientia din Miercurea-Ciuc, respectiv a terenului în suprafaţă de 311 mp, identificat prin nr. cadastral 5848, în vederea realizării clădirii Bibliotecii Universitare, situate în P-ţa Libertăţii, pentru o durată de 49 de ani, cu redevenţa minimă anuală de 2 Euro/mp.

Art.2

Se aprobă Studiile de oportunitate şi Caietele de sarcini, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre ca anexele 1, 2, 3 şi 4.

Art.3

Art.4

Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului, Biroul investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice şi Direcţia economică - serviciul financiar contabil.

Art.5 Prezenta hotărâre se va comunica :

a) Prefectului Judeţului Harghita;

b) Următoarelor birouri şi servicii din cadrul Primăriei:

- Biroului investiţii, evidenţa patrimoniului şi achiziţii publice;

- Direcţiei economice - Serviciului financiar - contabil ;

- Serviciului de administrare a domeniului şi patrimoniului public, servicii publice.

- Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului.

 

Miercurea-Ciuc, la 29 iulie 2005.

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI         Contrasemnează – secretar

 

HAJDU GÁBOR          PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA
Se aprobă dezmembrarea imobilului conform documentaţiei cadastrale care face parte integrantă din prezenta hotărâre ca anexa nr.5.

Rendezvényajánló

OKT ELMARAD!!!! INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – koncert
29
OKT ELMARAD!!! Király István: EGY IFJÚKOMMUNISTA A DAMASZKUSZI ÚTON
22
OKT ELMARAD!!! Tircsné Dr. Propper Valéria: MAGYAR ÍRÓK A VILÁGHÁBORÚ(K) ÉS TRIANON POKLÁBAN
15
OKT ERDEI VIGASSÁGOK – gyerekhangverseny
14
OKT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 – időszakos tárlat
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA